ข้าพเจ้านางสาววาสินี ฉัตรทัน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กลุ่มงานกพร. ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์) ผู้ปฏิบัติงานจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย  “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ”

 

ได้ปฏิบัติงานประจำอยู่ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช  อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ปฏิบัติงานอยู่ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราชทำงานเกี่ยวกับเอกสารทั่วไปของสำนักงานที่ได้รับหมอบหมายและลงรับเอกสารระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และนำเข้าข้อมูลสัมมาชีพลงในระบบศูนย์ข้อมูลกลาง จำนวน ๑ หมู่บ้าน ดังนี้บ้านพลวงน้อย หมู่ที่๘ ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรัมย์และนำเข้าข้อมูลการรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน๑หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ ๓  บ้านทานตะวัน ตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 – 15.00 น.

ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ในพื้นที่ตำบลสนวน และตำบลห้วยราช ดังนี้

เวลา 10.00 น. ได้เดินทางไปติดตามการดำเนินงานแปลงครัวเรือนต้นแบบของนายบุญทัศน์ กะรัมย์ หมู่ที่ 2 ตำบลสนวน เข้าร่วมโครงการจำนวน 3 ไร่ เลือกแบบมาตรฐานกรมการพัฒนาชุมชน ประเภทดินร่วนปนทราย อัตราส่วน 1:3  ทั้งนี้ครัวเรือนต้นแบบได้รายงานผลการขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการต่อยอดกิจกรรมตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ อาทิเช่น การเพาะชำต้นกล้าไม่ป่าเศรษฐกิจ การทำปุ๋ยหมักหน่อกล้วย และการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไว้ใช้ในแปลง และได้พาเยี่ยมชมการปลูกหญ้าแฝก ต้นตะไคร้ และต้นกล้วย เพื่อกันการพังทะลายของหน้าดิน

เวลา 11.00 น. ได้เดินทางไปติดตามการดำเนินงานแปลงครัวเรือนต้นแบบของนางบำเพ็ญ บุญเจียม หมู่ที่ 4 ตำบลสนวน เข้าร่วมโครงการจำนวน 3 ไร่ ทั้งนี้ได้ร่วมพูดคุยในเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี และทางครัวเรือนได้รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมภายในแปลง อาทิเช่น การสร้างสะพานไม้ การปลูกต้นตะไคร้รอบสระเพื่อการพังทะลายของดิน การปลูกต้นกล้วยเพื่อเป็นพี่เลี้ยง การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อสนับสนุนโครงการต่อไป

 

เวลา 13.00 น. ได้เดินทางไปติดตา มการดำเนินงานแปลงครัวเรือนต้นแบบของนางสำเริง คนัยรัมย์ หมู่ที่ 6 ตำบลสนวน เข้าร่วมโครงการจำนวน 3 ไร่ เลือกแบบมาตรฐานกรมการพัฒนาชุมชน ประเภทดินร่วนปนทราย อัตราส่วน 1:3  ทั้งนี้ครัวเรือนได้รายงานผลการดำเนินงาน อาทิเช่น การเพาะชำต้นกล้า การทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง พร้อมนี้ได้แจ้งการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีตามกิจกรรมของโครงการ

 

วันที่15 มิถุนายน 2564  ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมร่วมกับครัวเรือนต้นแบบตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ สู่ “โคก หนอง นา พช.” ณ แปลงของนายจอม จอยรัมย์ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู