ข้าพเจ้านางสาววาสินี ฉัตรทัน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กลุ่มงานกพร. ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์) ผู้ปฏิบัติงานจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย  “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ได้ปฏิบัติงานประจำอยู่ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช  อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ปฏิบัติงานอยู่ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราชทำงานเกี่ยวกับเอกสารทั่วไปของสำนักงานที่ได้รับหมอบหมายและลงรับเอกสารระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และนำเข้าข้อมูลสัมมาชีพ(ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน บร.๑ลงในระบบศูนย์ข้อมูลกลาง จำนวน ๑ หมู่บ้าน ดังนี้บ้านพลวงน้อย หมู่ที่๘ ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรัมย์และนำเข้าข้อมูลการรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน๑หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ ๓  บ้านทานตะวัน ตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ลงพื้นที่ติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่22 มิถุนายน 2564ลงพื้นที่ติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านโคกขมิ้น หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

 

 

 

 

วันที่ 24 มิถุนายน 2564เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล

วันที่25 มิถุนายน 2564 ลงพื้นที่ติดตาม และสนับสนุนการขับเคลื่อนลายผ้าพระราชทาน ผ้ามัดหมี่ “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ของกลุ่มทอผ้าบ้านโชคดี หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านตะโก อำเภอห้วยราช

วันที่26 มิถุนายนเข้าร่วมการตรวจประเมินคัดเลือกหมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง(หมู่บ้าน อยู่เย็น)ประจำปี 2564 ระดับจังหวัด ณ บ้านสวายเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยราชา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่28ลงพื้นที่ตรจแปลงโคกหนองนาโมเดลแปลง บ้านสนวน หมู่ที่2 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ตำบลโคกเหล็ก

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ตำบลโคกเหล็ก

วันที่9 กรกฎาคม 2564รวมพลังเอามื้อสามัคคี กับกิจกรรม โมเฮย จับจอบ จับเสียม เยี่ยมแซร ตำบลโคกเหล็ก

วันที่12 กรกฎาคม 2564ลงพื้นที่ติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ สู่ โคกหนอง นา พช.(งบเงินกู้)

วันที่12ลงพื้นที่ติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ สู่ โคกหนอง นา พช.(งบเงินกู้

วันที่ 13 รวมพลังเอามื้อสามัคคี กับกิจกรรม โมเฮย จับจอบ จับเสียม เยี่ยมแซร พช. ตำบลห้วยราชา

วันที่ 13 รวมพลังเอามื้อสามัคคี กับกิจกรรม โมเฮย จับจอบ จับเสียม เยี่ยมแซร พช. ตำบลอื่นๆอีก

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู