1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช
  4. SC03การลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน”ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์(นักศึกษาจบใหม่)

SC03การลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน”ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์(นักศึกษาจบใหม่)

การลงปฏิบัติหน้าที่ประจำเดือนเมษายน เป็นการลงพื้นที่ในการจัดกิจกรรมจิตอาสา และมีการจัดอบรม การป้องกันไวรัสโควิด19 แก่ชาวบ้านในชุมชน ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช ก่อนการลงปฏิบัติงานได้มีการประชุมเพื่อวางแผนขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ใช้เวลาในการอบรม 2 วัน ซึ่งการอบรมในวันแรกใช้สถานที่เป็น ศาลาของวัดสนวนใน และการอบรมในวันที่ 2 ใช้สถานที่เป็นศาลาของสำนักสงฆ์วัดป่านกกระเรียน ส่วนกิจกรรมจิตอาสาใช้เวลา 2 วันเช่นกัน  ได้มีการแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 รับผิดชอบในส่วนของวัดสนวนนอกและวัดช่างหิน กลุ่มที่ 2 รับผิดชอบในส่วนของวัดสนวนในและสำนักสงฆ์วัดป่านกกระเรียน ซึ่งข้าพเจ้าอยู่กลุ่มที่ 2

   

   

โดยกิจกรรมจิตอาสาได้เริ่มในช่วงเช้า ได้ร่วมกันกับชาวบ้านในชุมชนทำความสะอาดรอบๆบริเวณวัด หลังจากนั้นก็ได้มอบอุปกรณ์ในการทำความสะอาดให้กับทางวัด จากนั้นได้มีการเชิญชวนให้ชาวบ้านที่มาร่วมกันทำความสะอาดได้มาร่วมกันฟังอบรมเรื่องการดูแลป้องกันตัวเองจากการระบาดของไวรัส COVID-19 ให้คำแนะนำและความรู้ในการปฏิบัติต่อโรคโควิดที่กำลังระบาดอีกรอบ ทำให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติต่อโรคโควิดมากขึ้น หลังจากที่อบรมเรียบร้อยแล้ว ได้มีการรับประทานอาหารร่วมกัน

     

     

                 

      

การปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน  ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างดี  และชาวบ้านยังได้รับความรู้จากวิทยากรที่มีความรู้ เรื่องการดูแลป้องกันตัวเองจากการระบาดของไวรัส COVID-19

      

อื่นๆ

เมนู