ข้าพเจ้านางสาววาสินี ฉัตรทัน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กลุ่มงานกพร. ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์) ผู้ปฏิบัติงานจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย  “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ”

ได้ปฏิบัติงานประจำอยู่ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช  อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในการนี้ได้ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมฯ และการเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมเอามื้อสามัคคีที่เกี่ยวข้องกับโครงการให้กับนายพวน เจริญรัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านสวายเจริญ ได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งจะเป็นจุดดำเนินการในระดับพื้นที่  ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านสวายเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยราชา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่24 กุมภาพันธ์ 2564ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พะบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา เมื่อวันที่25 กุมภาพันธ์ 2564

ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนกลุ่มท่อผ้าบ้านสวายเจริญในการขับเคลื่อนการทำผ้ามัดหมี่ “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี” เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564  ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนกลุ่มท่อผ้าบ้านสนวนนอก ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564  ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนกลุ่มท่อผ้าบ้านสนวนนอก ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนกลุ่มท่อผ้าบ้านโชคดี ตำบลบ้านตะโก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

         

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564  ออกพื้นที่ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนให้สามารถบูรณาการงานพัฒนาชุมชนเป็นแกนหลักในการบริหารจัดการชุมชน ให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้อย่างนั่งยืน ภายใต้หัวข้อ “1 หมู่บ้าน สามารถดูแลได้ทั้งตำบลสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่11ออกพื้นที่เพื่อเข้าร่วมชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอห้วยราช และประชาชนจิตอาสา ขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี “ทำความดีด้วยหัวใจ

 

อื่นๆ

เมนู