1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช
  4. SC03 โครงการ “การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน” ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ (นักศึกษา)

SC03 โครงการ “การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน” ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ (นักศึกษา)

การลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน” ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ณ วันที่ 9-10 เดือนเมษายน พ.ศ 2564

ก่อนที่จะมีการจัดกิจกรรมขึ้นนั้นทางทีมของเราได้มีการนัดประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรม การแบ่งหน้าที่ออกเป็นฝ่ายโดยมีแต่ละ คือ ฝ่ายรับลงทะเบียน ฝ่ายอาหาร และฝ่ายจัดหาอุปกรณ์  ในวันที่ 7 เมษายน 2564 ก่อนที่เราจะได้ลงไปทำกิจกรรมกับชาวบ้านในชุมชนตามกำหนดการ โดยมีวัดที่เราจะเข้าไปทำกิจกรรมทั้งหมด 4 วัด คือ วัดสนวนนอก วัดสนวนใน ในวันที่ 9 เมษายน และสำนักสงฆ์วัดป่านกระเรียน วัดช่างหิน ในวันที่ 10 เมษายน โดยในแต่ละวันจะแบ่งทีมงานออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่เพื่อเข้าไปทำกิจกรรมในแต่ละวัดที่ได้รับมอบหมายงาน

การลงปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานในช่วงเดือนเมษายน ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ มีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติขณะลงพื้นที่ในตำบลสนวน 2 กิจกรรม.คือ 1.การเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและรู้จักการทำงานเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชน(จิตอาสาร่วมกับชุมชนทำความสะอาดวัด) 2.การอบรมมาตรการเพื่อการส่งเสริม สุขภาพด้านอาหารอนามัยสิ่งแวดล้อม และความรู้แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรค covid 19 ซึ่งทั้ง 2 กิจกรรมกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 9 และ 10 เมษายน 2564

วันที่ 9 เมษายน 2564 ณ วัดสนวนใน

วันที่ 10 เมษายน 2564 ณ สำนักสงฆ์วัดป่านกระเรียน

ในการจัดกิจกรรมทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน ทำให้ได้เห้นถึงความร่วมมือของชาวบ้าน รวมไปถึงแม่ชีที่อยู่ที่วัดที่คอยให้ความช่วยเหลือในการดำเนินงาน รวมถึงได้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเอง คนรอบข้างในช่วงที่มีการระบาดรอบใหม่ของโควิด -19อีกทั้งยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับ 6อ ที่ช่วยให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดี นอกจากสุขภาพกายแล้วยังได้สุขภาพจิตที่ดีกลับไปอีกด้วย

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู