1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช
  4. sc03 ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย กับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระสัง โดยปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

sc03 ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย กับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระสัง โดยปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

จากงานที่ได้รับมอบหมายให้กระผมนายศักดิ์สุริยา รัตนมณีเนตร ตำแหน่ง นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ประจำอำเภอกระสัง ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. สพอ.กระสัง เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้หลักกสิกรรมธรรมชาติ และร่วมเอามื้อสามัคคี ณ ซะแรเนียง บ้านตะคร้อ ม.6 ต.ชุมแสง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ” โคก หนอง นา โมเดล ”โดยมีการเอามื้อสามัคคี ทำปุ๋ยหมักชีวภาพแบบไม่กลับกอง น้ำหมักชีวภาพ พลังงานทดแทน การแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อสร้างธนาคารเมล็ดพันธุ์ และการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องหลักกสิกรรมธรรมชาติผู้ร่วมกิจกรรมในวันนี้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการทำปุ๋ยหมักชีวภาพแบบไม่กลับกอง น้ำหมักชีวภาพ พลังงานทดแทน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองได้

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ นางพนิดา ธำรงทรัพย์ พัฒนาการอำเภอกระสัง ได้มอบหมายให้นางสุชญา กำลังหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายในเรื่อง ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน “ โคก หนอง นา โมเดล ” เพื่อให้ความรู้แก่ชาวบ้าน ในพื้นที่บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลสูงเนิน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งจัดโดย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกระสัง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ทำให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน “ โคก หนอง นา โมเดล ” อีกทั้งยังสามารถนำไปปรับใช้ได้ในการดำเนินชีวิต และพื้นที่ของตนเองได้

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นางพนิดา ธำรงทรัพย์ พัฒนาการอำเภอกระสัง มอบหมายให้ นางสาวปณิตา สืบสันต์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวระเบียบ พินิชรัมย์ และ นางสาวสุธิตา นิเรียงรัมย์ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต)ประจำตำบลเมืองไผ่พร้อมกับภาคีเครือข่ายกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่(ทีมช่าง) เพื่อร่วมวัดขนาดพื้นที่แปลงและวางแผนเขียนแบบให้ครัวเรือนเป้าหมายของตำบลเมืองไผ่ จำนวน 3 แปลง ดังนี้
1.นางสำรวย เจริญศิริ ณ บ้านเมืองไผ่ หมู่1
2.นางสำราญ นิเวกรัมย์ ณ บ้านกลัน หมู่4
3.นายกิตติศักดิ์ มีชัยรัมย์ ณ บ้านเมืองไผ่ถาวร หมู่2
วัน ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นางพนิดา ธำรงทรัพย์ พัฒนาการอำเภอกระสัง มอบหมายให้ นางวิมลนันท์ จันทร์หอม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พัฒนากรตำบลศรีภูมิ พร้อมด้วยนางสุชญา กำลังหาญ นายสงกรานต์ มีงาม นางสาวปณิตา สืบสันต์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และ นายตีรณ ศิลาลาย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) อำเภอกระสัง ครัวเรือนเป้าหมายโคก หนอง นา โมเดล ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคีสร้างแบบจำลองโคก หนอง นา โมเดล เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ ณ พิกัดแปลงนายเพลิน โกรัมย์ บ้านโคกสูงใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามแบบแปลนมาตรฐาน สัดส่วน 1 : 2 ลักษณะพื้นที่ดินเหนียว และร่วมกันทำปุ๋ยจุลินทรีย์จากหน่อกล้วย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเตรียมดินสำหรับการเพาะปลูกพืชในพื้นที่แปลงต่อไป

อื่นๆ

เมนู