ข้าพเจ้า นายศุภวิชญ์ นะรินรัมย์ ประเภทนักศึกษา ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร: โครงการยกระดับเศษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งพื้นที่ที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบคือพื้นที่ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

 

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายในการตัดต่อวีดีโอของตำบลสนวน หมู่6 หมู่7 และหมู่8 อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

เพื่อนำไปเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ และเป็นการน้ำเสนอข้อมูลเรื่องราว ชีวิตตามภูมิปัญญาของชาวบ้าน

อื่นๆ

เมนู