จากงานที่ได้รับมอบหมายให้ลงสำรวจเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านในตำบลสนวน ปัญหาและ ความต้องการของชุมชนรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับโรคระบาด Covid-19 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 โดยดิฉัน นางสาวตะวัน เกิดศักดิ์ ได้รับผิดชอบพื้นที่ในครั้งนี้ ได้แก่ หมู่ 8 บ้านพลวงน้อย ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช  โดยลงพื้นที่สอบถามข้อมูลของครัวเรือน ปัญหาและความต้องการของชุมชน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับโรคระบาด Covid-19

                    ผลจากการดำเนินงานการลงสำรวจและรวบรวมข้อมูลที่ได้ของชุมชน หมู่ 8 บ้านพลวงน้อย หมู่ 12 ตำบลสนวน ในครั้งนี้พบว่า อาชีพหลักที่ทำรายได้ให้แก่ครัวเรือน คือ อาชีพเกษตรกร (ปลูกข้าว) ปลูกผักสวนครัว (ปลูกกวางตุ้ง แตงกวา ถั่วฝักยาว ผักชี และฝักทอง เป็นต้น ) ในพื้นที่ที่อาศัยอยู่ และแต่ละหลังคาเรือนจะมีความโดดเด่นที่แตกต่างกัน แต่สิ่งที่โดดเด่นที่สุดของชาวชุมชนหมู่ 8 การปลูกผักสวนครัวผสมผสานผักที่ปลอดสารพิษ ซึ่งใช้น้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์จากมูลสัตว์ในท้องถิ่น จะมีความโดดเด่นทางส่วนเกษตรกรได้มีการเลี้ยงโคเนื้อ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นที่น่าสนใจ แต่ลูกหลานชาวชุมชนนี้ส่วนมากจะไปทำงานต่างจังหวัด อาชีพรับจ้างทั่วไปมากกว่าเกษตรกร ส่วนความรู้เกี่ยวกับโรคระบาด Covid-19 คนจำนวนมากได้รับข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์ จะมี ผู้สูงอายุที่ไม่มีความรู้ และสภาพปัญหาในชุมชนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเกี่ยวกับถนนที่ใช้สันจรค่อยข้างขรุขระ มีหลุมมีบ่อตามเส้นทาง และไฟที่ติดเพื่อสัญจรถนนของหมู่บ้านที่มีน้อย ซึ่งมองไม่ค่อยเห็นส่งผลให้อันตรายต่อการเดินทาง

   

                    จากข้อมูลที่ได้จากการสำรวจดิฉันเห็นถึงปัญหาและความสำคัญของข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูล จากนั้นนำมาวิเคราะห์และขอเสนอให้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ของชุมชน คือ การอบรมเกี่ยวกับการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคระบาด Covid-19 เพื่อให้ผู้สูงอายุ มีความรู้และรู้จักป้องกัน ตัวเอง และอบรมเกี่ยวกับการยกระดับสถานที่ที่โดดเด่นที่ชุมชนมีอยู่ ให้เป็นที่น่าสนใจและเป็นที่รู้จักมากขึ้น

   

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู