การลงพื้นที่ปฎิบัติงานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นการทำงานในเดือนแรกของ ” โครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของ ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ ” โดยในการทำงานข้าพเจ้าได้รับมอบหมายงานให้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลครัวเรือน ที่บ้านโคกกลัน หมู่ 7 ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

       
ก่อนการลงพื้นที่สำรวจ เก็บข้อมูล ได้มีการเข้ารับการอบรมการทำงานจากคณะอาจาร์ยจากมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เกี่ยวกับรูปแบบการทำงาน เพื่อทำความเข้าใจ นอกจากนี้ยังได้มีการร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดการทำงานให้แก่ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลสนวน และขออนุญาตทาง อบต.สนวน ในการลงสำรวจพื้นที่

การลงพื้นที่ปฎิบัติงานได้ไปพบกับ นายมลเทียน กิชัยรัมย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 เพื่อขออนุญาตลงพื้นที่ ชาวบ้านในหมู่ 7 บ้านโคกกลัน ชาวบ้านส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง และส่วนใหญ่มีหนี้สินค่อนข้างมากทั้งจาก ธกส. และกองทุนหมู่บ้าน  ชาวบ้านหมู่ 7  มีอาชีพรับจ้างทั่วไปเป็นส่วนมาก และมีการทำการเกษตร เช่นการทำนา การปลูกฝรั่ง เลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้บางครัวเรือนมีการทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมรวมกลุ่มเป็นกลุ่มอาชีพ “กลุ่มแม่ดีผ้าไหม” บ้านโคกกลัน หมู่ที่ 7 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช สำหรับการทำงานมีอุปสรรคเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลที่บางครัวเรือนมีแค่ผู้สูงวัยที่อยู่ตามลำพังที่ให้ข้อมูลไม่ค่อยได้ และบางครัวเรือนที่ไม่มีผู้อยู่อาศัย เนื่องจากไปทำงานต่างจังหวัด หลังจากที่รวบรวมข้อมูลแล้ว ได้มีการถ่ายรูป วิดีโอ เพื่อนำมาจัดทำวิดีโอและการเขียนรายงานผลปฏิบัติงานเพื่อนำไปวางแผนพัฒนาชุมชนต่อไป

       

       

      

 

 

อื่นๆ

เมนู