ดิฉันนางสาวประภาลักษณ์  ดวงดารา  ประเภทนักศึกษา ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตร SC03 ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหมู่ที่ 10 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ  

สภาพสังคมโดยทั่วไปของบ้านหนองโพธิ์ประกอบอาชีพหลักเป็นเกษตรกรปลูกข้าวและเลี้ยงสัตว์ หากว่างเว้นจากฤดูการทำนามักจะประกอบอาชีพเสริมรับทอผ้า รับจ้างทั่วไป  บ้านหนองโพธิ์มีประชากรผู้อยู่อาศัยน้อยเนื่องด้วยปัจจัยที่ประชากรวัยทำงานส่วนใหญ่มักจะออกไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดสาเหตุเกิดจากปริมาณการจ้างในพื้นที่หรือภายในจังหวัดมีน้อยจึงทำให้ไม่มีรายได้เพียงพอในครัวเรือน ในส่วนสุดท้ายที่จะกล่าวถึงนั้นคือปัญหาเรื่องน้ำในการอุปโภคบรโภคที่มักไม่พอใช้ในฤดูแล้งแต่ทางผู้นำชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นกำลังเร่งแก้ปัญหาเพื่อให้ได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ

 

เรื่องน้ำที่ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงส้ตว์ปลูกพืชผักมีความต้องการใช้น้ำในปริมาณมากจึงนำมาปัญหาที่น้ำไม่พอใช้ ณ ปัจจุบันทางผู้นำท้องถิ่นหรือผู้นำหมู่บ้านได้หาทางแก้ปัญหาโดยการขุดเจาะทำธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ต่อไป

อื่นๆ

เมนู