เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นเดือนแรกของการทำกิจกรรมในโครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของ ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์  ประกอบด้วย

การประชุมทำความเข้าใจจากคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564  จัดที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน มีผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลสนวนเข้าร่วมรับฟังและรับทราบแนวทางการจัดกิจกรรมตลอดหลักสูตรร่วมกัน

กิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ของตำบลสนวน คือ ลงพื้นที่ขอข้อมูล ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในตำบลสนวน โดยการแบ่งการทำงานออกเป็นกลุ่มเพื่อดูแลแต่ละโซน สำหรับกลุ่มมีสมาชิกทั้งสิ้น 2 คน ประกอบด้วย  นางนภัสสร อุทะรัมย์ นางสาวศรินทรา อุทะรัมย์ รับผิดชอบหมู่ 5  ปัญหาและอุปสรรคที่พบระหว่างการเก็บข้อมูลไม่ค่อยเข้าใจกับเอกสารการเก็บข้อมูล หมาไล่ และหลังจากที่เก็บข้อมูลครบแล้ว คณะอาจารย์ผู้รับผิดชอบ มีการชี้แจงถึงการเขียนบทความ การทำคลิป การเขียนรายงานผลปฏิบัติงาน กิจกรรมถัดไป แนวทางการดำเนินกิจกรรม การอบรมตามหลักสูตรที่ส่วนกลางที่กำหนด และเรื่องอื่น ๆ

โดยสรุป เดือนกุมภาพันธ์หลังจากประชุมทำความเข้าใจแล้ว กิจกรรมส่วนใหญ่ คือ ลงพื้นที่ขอข้อมูล ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในตำบลเมืองฝาง ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จภายในระยะที่กำหนดเรียบร้อย

https://youtu.be/Wk6tqvnP6sk(ลิ้งค์คลิป)

อื่นๆ

เมนู