1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช
  4. SC03 การลงพื้นที่อบรมเชิงปฎิบัติการ “การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน” ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ (บัณฑิตจบใหม่)

SC03 การลงพื้นที่อบรมเชิงปฎิบัติการ “การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน” ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ (บัณฑิตจบใหม่)

กระผม นายจักรกฤษ กองรัมย์ เจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ตำบลสนวน (บัณฑิตจบใหม่) การทำงานประจำเดือนเมษายน เป็นการลงพื้นที่อบรมรมให้ข้อมูลเรื่องการดูแลป้องตัวเองจากการระบาดของไวรัส COVID-19 และการดูแลตัวเองตามหลัก 6 อ.และจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดสถานที่วัดในตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ตามชื่อ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน” สถานที่จัดอบรม คือ วัดสนวนนอก วัดสนวนใน วัดช่างหิน และวัดป่านกกระเรียน ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ในการทำงานในเดือนเมษายน เป็นการประชุมวางแผนการปฏิบัติงานและรายละเอียดงานที่ต้องทำ เป็นการแบ่งหน้าที่ต่างๆในการจัดเตรียมงานอบรมในครั้งนี้โดยการจัดงานอบรม“การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน”  สถานที่จัดอบรมและทำความสะอาดวัด นั่นจะเป็นวัดในพื้นที่ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีดังนี้ วัดสนวนนอก วัดสนวนใน วัดช่างหิน และวัดป่านกกระเรียน ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ โดยจะประสานงานกับผู้ใหญ่ในพื้นที่ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับทราบ ให้มาร่วมด้วยช่วยกันในการทำความสะอาดบริเวณวัด ศาลา โบสถ์ กุฏิ และอาคารอื่นๆ เมื่อทำความสะอาดเสร็จจะมีการจัดอบรมให้ข้อมูลเรื่องการดูแลป้องตัวเองจากการระบาดของไวรัส COVID-19 และการดูแลตัวเองตามหลัก 6อ. ให้กับชาวบ้านตำบลสนวนได้รับความรู้ และการป้องและสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อที่จะได้มีความรู้ในเรื่องของการระบาดของไวรัส COVID-19 และการดูแลตัวเองตามหลัก 6อ.

 

สรุปผลการทำงานประจำเดือนเมษายน การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน” มีการทำวามสะอาดบริเวณต่างๆ ของวัดในชุมชมตำบลสนวน และอบรมรมให้ข้อมูลเรื่องการดูแลป้องตัวเองจากการระบาดของไวรัส COVID-19 และการดูแลตัวเองตามหลัก 6 อ. โดยได้ร่วมมือกับชาวบ้านในตำบลสนวนเป็นอย่างดีมาก มีชาวบ้านมาร่วมทำความดีและพัฒนาและทำความสะอาดวัดในชุมชนเป็นอย่างมาก ทำให้กระผมได้รับรู้ถึงความสามัคคีของตนในชุมชนที่มาช่วยกันทำความสะอาดและพัฒนาภูมิทัศน์ของบริเวณวัดทำให้สะอาดและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้าน และการจัดอบรมให้ข้อมูลเรื่องการดูแลป้องตัวเองจากการระบาดของไวรัส COVID-19 และการดูแลตัวเองตามหลัก 6 อ.  นั่นมีชาวบ้านในตำบลสนวนสนใจเข้าร่วมรับฟังการอบรบให้ความรู้เป็นอย่างมาก ทำให้กระผมได้ทราบถึงการตระหนักของชาวบ้านที่อยากพร้อมรับความรู้เกี่ยวกับโรค covid 19 และการดูแลตัวเองให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น ในการอบรมครั้งนี้ทำให้กระผม คณะเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ตำบลสนวนและอาจารย์ มีความประใจกับความร่วมมือร่วมใจจากชาวบ้านในชุมชนและได้รับความไว้ใจในการจัดอบรมให้ความรู้กับชาวบ้านในชุมชนในครั้งต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู