“บ้านสนวนนอก” เป็นหมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่งในเขตอีสานใต้ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้พัฒนาต่อยอดวิถีชีวิตดั้งเดิมของตนเองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวอย่างมากมายและรู้จักกันดีในฐานะแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีชื่อเสียงด้านการจัดการท่องเที่ยวของจังหวัด
      อาหารพื้นบ้านเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของคนในแต่ละภูมิภาคต่างๆ ซึ่งอาหารพื้นบ้านแสดงให้เห็นว่า บรรพบุรุษในพื้นที่นั้นมีความสามารถทางโภชนาการทางอาหาร โดยจะเห็นได้จากการเก็บรักษาอาหารไว้ได้โดยไม่เสีย เช่น การถนอมอาหารรวมทั้งอาหารพื้นบ้านยังทําให้ผู้บริโภคมีสุขภาพที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและมีชีวิตที่ยืนยาว ดังนั้น อาหารพื้นบ้านจึงเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีความเกี่ยวข้องและผูกพันกับชีวิตมนุษย์โดยตรง ตลอดจนเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะพิเศษ อาหารพื้นบ้านยังเป็นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญา โดยวันนี้เราจะมานำเสนอเมนู “แกงกล้วยใส่ไก่บ้าน” 

     แกงกล้วยใส่ไก่ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของหมู่บ้านสนวนนอก เพราะกล้วยพันธุ์หอมทิพย์เป็นพันธุ์กล้วยเฉพาะในพื้นที่ โดยการนําชื่อผู้ใหญ่บ้าน (บุญทิพย์ กะรัมย์) มาตั้งเป็นชื่อกล้วยซึ่งมีสรรพคุณที่ดีสําหรับหญิงที่เพิ่งคลอด เพราะเป็นอาหารที่ไม่ผิดสําแดง และยังบํารุงน้ํานม อีกทั้งใบแมงลักหรือใบกะเพรา มีฤทธิ์ร้อน ทําให้เกิดความสบายตัว โดยความเป็นมาของอาหารดังกล่าว มีการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษมานานแล้ว โดยภูมิปัญญาของหมู่ บ้านสนวนนอกจะใช้ลูกกล้วยที่มีลักษณะห่าม คือ กึ่งดิบกึ่งสุก มาใช้ในการประกอบอาหาร และทําการสับให้เป็นชิ้นบางๆ ซึ่งมีความแตกต่างจากพื้นที่อื่น เพราะบางหมู่บ้านอาจจะมีแกงกล้วยเช่นเดียวกัน แต่อาจจะใช้ หยวกกล้วยหรือใช้ลูกกล้วยฝานเป็นแว่น แล้วนํามาประกอบอาหาร ซึ่ งไม่นิยมนํากล้วยสุกมาแกงเพราะมีลักษณะเละมากเกินไป และเวลาสุกจะไม่นิยมนิมาทําขนม จึงนิยมนํามาแกงในช่วงกึ่งดิบกึ่งสุกเท่านั้น มักใช้ประกอบอาหารในเทศกาลงานทั่วไปในหมู่บ้านทั้งงานมงคล เช่น งานแต่งงาน งานบวช ทําบุญบ้าน ทําบุญเลี้ยงผี ปู่ ย่า ตา ยาย รวมทั้งงานศพ เป็ นต้น โดยการนํามาใช้ในศพ เชื่อว่าเป็นการตัดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ตายกับญาติมิตรที่มีชีวิตอยู่ ซึ่งเป็นอาหารที่นิยมนํามาใช้ในการเลี้ยงแขกสมัยก่อน โดยมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของหมู่บ้าน คือ เกษตรกรรม เพราะกล้วยเป็นพืชที่ปลูกอยู่ในบริเวณบ้าน สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย รวมทั้งแต่เดิมในหมู่บ้านสนวนนอกก็มีการปลูกต้นมะพร้าวในบริเวณบ้าน เพื่อนํากะทิมาทําอาหารและขนม เพราะอาหารส่วนใหญ่ของหมู่บ้านจะนิยมนํากะทิมาประกอบเป็นอาหารหลัก ซึ่งการนํากะทิมาประกอบอาหารนั้นไม่มีความหมายในเชิงสัญลักษณ์ใดๆ เป็นเพียงการทําตามบรรพบุรุษที่สั่งสมมา แต่ลูกมะพร้าวเป็นสิ่งสําคัญในพิธีป้อนข้าวนาค เพราะถือว่าเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ อยู่บนที่สูง มีความเชื่อว่าจะทําให้นาคสามารถตัดกิเลสได้ ไม่มีสิ่งใดมาแตะต้องได้ แต่ปัจจุบันไม่นิยมปลูกต้นมะพร้าวในบริเวณบ้านเพราะเนื่องจากในฤดูฝนหรือหากเกิดลมพายุต้นมะพร้าวอาจหล่นมาทับบ้านเรือนเกิดความเสียหายได้ จึงเปลี่ยนแปลงการปลูกมะพร้าวในบริเวณบ้านย้ายมาปลูกบริเวณสวนแทน อีกทั้งต้นกล้วย ต้นอ้อย ยังเป็นตัวแทนของการมีอายุยืน การมีความสุข ร่มเย็น ในประเพณีแต่งงานหลังจากแต่งงานเสร็จแล้ว เจ้าบ่าวเจ้าสาวต้องมาปลูกกล้วยและอ้อยร่วมกัน โดยมีความเชื่อว่า ถ้าต้นกล้วยและอ้อยไม่โต จะทํามาหากินไม่ขึ้น ไม่เจริญรุ่งเรืองนั่นเอง

อื่นๆ

เมนู