1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช
  4. SC03 การลงพื้นที่อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง มาตรการเพื่อการส่งเสริมสุขภาพด้านอาหาร อนามัย สิ่งแวดล้อมและความรู้แนวทางปฏิบัติตนเองและคนในครอบครัวเพื่อป้องกันโรค covid 19 และ “การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน” ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ (นักศึกษา)

SC03 การลงพื้นที่อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง มาตรการเพื่อการส่งเสริมสุขภาพด้านอาหาร อนามัย สิ่งแวดล้อมและความรู้แนวทางปฏิบัติตนเองและคนในครอบครัวเพื่อป้องกันโรค covid 19 และ “การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน” ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ (นักศึกษา)

สำหรับการทำงานในเดือนที่ 3 คือเดือนเมษายน เราเริ่มการทำงานโดยนัดทีมมาประชุมหารือ และจัดแบ่งหน้ารับผิดชอบต่างๆ และดิฉันนางสาวศรินทรา อุทะรัมย์ ได้รับหน้าที่ให้จัดเตรียมอาหารกลางวันโดยการซื้อผลไม้ และทำจิตอาสาที่วัดสนวนนอกและวัดช่างหิน

ซึ่งสิ่งที่เราจะทำในเดือนเมษายนนี้คือการลงพื้นที่ชุมชนตำบลสนวนเพื่อไปทำจิตอาสา และจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง มาตรการเพื่อการส่งเสริมสุขภาพด้านอาหาร อนามัย สิ่งแวดล้อมและความรู้แนวทางปฏิบัติตนเองและคนในครอบครัวเพื่อป้องกันโรค covid 19 ให้กับชาวบ้าน โดยการประชุมวางแผนร่วมกันของผู้ปฏิบัติงานในวันที่ 7 เมษายน 2564 เพื่อแบ่งหน้าที่การทำงาน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 หน้าที่ด้วยกันคือ

1 ฝ่ายทะเบียนรับลงชื่อ

2 ฝ่ายอาหาร

3ฝ่ายอุปกรณ์

โดยตามแผนการปฏิบัติงาน การอบรมมีระยะเวลาทั้งหมด 2 วัน แบ่งเป็นวันละ 2 สถานที่ และแบ่งกลุ่มการทำงานเป็น 2 กลุ่ม คือ วันที่ 9 เมษายน 2564 วัดสนวนนอกและวัดสนวนใน วันที่ 10 เมษายน 2564 วัดช่างหินและสำนักสงฆ์วัดป่านกกระเรียน ก่อนการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง คณะผู้ปฏิบัติงานได้ส่งตัวแทนลงพื้นที่เพื่อจัดเตรียมสถานที่และประชาสัมพันธ์ผ่านทางผู้นำหมู่บ้านเพื่อให้ชาวบ้านทราบและเข้าร่วมกิจกรรมและการอบรม

การลงปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานในช่วงเดือนเมษายน ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ มีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติขณะลงพื้นที่ในตำบลสนวน 2 กิจกรรม.คือ

  1. การเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและรู้จักการทำงานเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชน(จิตอาสาร่วมกับชุมชนทำความสะอาดวัด)
  2. การอบรมมาตรการเพื่อการส่งเสริม สุขภาพด้านอาหารอนามัยสิ่งแวดล้อม และความรู้แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรค covid 19 ซึ่งทั้ง 2 กิจกรรมกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 9 และ 10 เมษายน 2564

-กิจกรรมจิตอาสา กำหนดให้มีการทำกิจกรรมจิตอาสาทั้งหมด 4 วัดในตำบลสนวน คือ วัดสนวนใน วัดสนวนนอก วัดช่างหิน และวัดป่านกกะเรียน ซึ่งดิฉันได้รับมอบหมายรับผิดชอบวัดบ้านสนวนนอกและวัดช่างหิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการถ่ายภาพและถ่ายวิดิโอในการทำกิจกรรมอีกด้วยกับ และได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนที่รับทราบและได้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดีมากๆเลยค่ะ

หลังจากร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเสร็จแล้ว เราก็ได้เตรียมจัดอบรมให้กับชาวบ้านต่อ และได้มีการเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญมาด้วยค่ะ และได้ประสานงานกับชุมชนเพื่อเข้าร่วมอบรม มาตรการเพื่อการส่งเสริม สุขภาพด้านอาหารอนามัยสิ่งแวดล้อมและความรู้แนวทางปฏิบัติตนเองและคนในครอบครัวเพื่อป้องกันโรค COVID 19 ซึ่งชาวบ้านที่มาร่วมทำจิตอาสาดัยกันก็ได้อยู่เข้ารับการอบรมต่อจากการทำจิตอาสาเลยค่ะ

สำหรับการทำงานในเดือนนี้ เป็นเดือนที่ 3 ก็เสร็จสิ้นและผ่านไปได้ด้วยดี ดิฉันรู้สึกดีมากๆที่ได้ทำกิจกรรมจิตอาสากับชาวบานในชุมชน เพราะเป็นการทำให้เรากับชาวบ้านมีความเป็นกันเองมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการทำงานเดือนนี้ ทำให้ดิฉันได้ทั้งทำงานและทำบุญไปพร้อมๆกัน และยังได้ความรู้อีกด้วย ขอขอบคุณที่ชาวบ้านให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆมากๆเลยค่ะ สำหรับเดือนนี้ขอจบการนำเสนอบทความเพียงเท่านี้ ขอบคุณค่ะ

อื่นๆ

เมนู