1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช
  4. SC03 ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้กับชาวบ้านเรื่องการป้องกันตัวเองจากไวรัส COVID 19 “การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน” ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ (ประชาชน)

SC03 ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้กับชาวบ้านเรื่องการป้องกันตัวเองจากไวรัส COVID 19 “การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน” ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ (ประชาชน)

สำหรับการทำงานในเดือนเมษายนนี้ คือการทำงานในเดือนที่ 3 โดยทางทีมเราได้มีการประชุมเพื่อวางแผนการทำงาน และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบต่างๆ ซึ่งงานที่เราจะทำในเดือนนี้ คือการลงชุมชนเพื่อทำกิจกรรมจิตอาสาและจัดอบรมเชิงปฎิบัติการให้กับชุมชน

สิ่งที่เราจะทำในเดือนเมษายนนี้คือการลงพื้นที่ชุมชนตำบลสนวนเพื่อไปทำจิตอาสา และจัดอบรมเชิงปฎิบัติการให้กับชาวบ้าน   เรื่อง มาตรการเพื่อการส่งเสริม สุขภาพด้านอาหารอนามัยสิ่งแวดล้อมและความรู้แนวทางปฏิบัติตนเองและคนในครอบครัวเพื่อป้องกันโรค covid 19 โดยการประชุมวางแผนร่วมกันของผู้ปฏิบัติงานในวันที่ 7 เมษายน 2564 เพื่อแบ่งหน้าที่การทำงาน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 หน้าที่ด้วยกันคือ

1 ฝ่ายทะเบียนรับลงชื่อ

2 ฝ่ายอาหาร

3ฝ่ายอุปกรณ์

การลงปฏิบัติงานในช่วงเดือนเมษายน ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ มีกิจกรรมที่ต้องลงพื้นที่ในตำบลสนวน 2 กิจกรรม คือ

  1. การเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและรู้จักการทำงานเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชน(จิตอาสาร่วมกับชุมชนทำความสะอาดวัด)
  2. การอบรมมาตรการเพื่อการส่งเสริม สุขภาพด้านอาหารอนามัยสิ่งแวดล้อม และความรู้แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันจากโรค covid 19 ซึ่งทั้ง 2 กิจกรรมกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 9 และ 10 เมษายน 2564

และสำหรับกิจกรรมจิตอาสา กำหนดให้มีการทำกิจกรรมจิตอาสาทั้งหมด 4 วัดในตำบลสนวน ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายรับผิดชอบวัดบ้านสนวนนอกและวัดช่างหิน และประสานงานกับชุมชนซึ่งการประสานงานในหมู่ 3 บ้านสนวนในนั้นก็มีปัญหาเนื่องจากผู้นำชุมชน(ผู้ใหญ่บ้าน)ติดอบรมที่กรุงเทพฯ 15 วัน ทำให้การประสานงานกับชุมชนได้ไม่ดีนัก เนื่องจากไม่มีการประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวชุมชน แต่ก็ได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนที่รับทราบและได้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

หลังจากร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเสร็จแล้ว เราได้นำอุปกรณ์ที่จัดเตรียมมาทำความสะอาดวัดถวายให้กับวัดต่อเลย และประสานงานกับชุมชนเพื่อเข้าร่วมอบรม มาตรการเพื่อการส่งเสริม สุขภาพด้านอาหารอนามัยสิ่งแวดล้อมและความรู้แนวทางปฏิบัติตนเองและคนในครอบครัวเพื่อป้องกันโรค covid 19 และชาวบ้านในชุมชนที่มาร่วมทำจิตอาสา ก็ได้เข้าร่วมอบรมเพื่อรับความรู้ต่อ

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณชาวบ้านในชุมชนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา และให้ความสนใจที่จะเข้ารับการอบรมเพื่อรับความรู้ และวิธีการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID 19 เป็นอย่างดี สำหรับเดือนนี้ การทำงานของเราก็มีเพียงเท่านี้ และเสร็จสิ้นผ่านไปได้ด้วยดี ขอบคุณค่ะ

อื่นๆ

เมนู