วันที่ 3 มิถุนายน 2564 อาจารย์มีการนัดประชุมคุยรายละเอียดของงาน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์วิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อแจ้งการทำงานของเดือนมิถุนายน เรื่อง การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการมัคคุเทศก์น้อย ว่าเราจะจัดอบรมกันวันไหน ทางกลุ่มและอาจารย์ได้ปรึกษาและได้ข้อสรุปผลว่าเราจะจัดการอบรมกัน

          ในวันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบงาน จัดทำหนังสือเพื่อแจ้ง และขออนุญาตไปทางอำเภอ เพื่อขอจัดการอบรมให้เป็นไปอย่างถูกต้องในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 และได้แจ้งไปยังผู้นำชุมชนทุกหมู่ เพื่อขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ปกครองและเด็กๆได้มาร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการมัคคุเทศน์น้อย มีการแบ่งหน้าที่ในการจัดเตรียมอาหาร ของว่างให้กับเด็กๆและผู้ร่วมกิจกรรม และจัดสถานที่ ซึ่งในวันที่ 11 มิถุนายน 2564  ทางทีมงานได้มีการจัดเตรียมสถานที่ เพื่อเตรียมพร้อมในการจัดกิจกรรม ในวันที่ 12 มิถุนายน 2564 ทางทีมงานได้มาเตรียมความพร้อมก่อนจัดกิจกรรมกันตั้งแต่เช้า ไม่ว่าจะเป็นการดูแลความเรียบร้อยของสถานที่ เจลออกอฮอล์ เครื่องวัดอุณหภูมิ สมุดลงทะเบียน อาหาร ของว่าง ฝ่ายอาหารก็ได้จัดเตรียมอาหารมาอย่างดีและครบถ้วน เวลา 08:00 น. เริ่มรับลงทะเบียนกับเด็กๆมัคคุเทศน์น้อย เวลา 09:00 น. วิทยาการได้เดินทางมาถึง และได้เริ่มการบรรยายให้กับเด็กๆ เวลา 12:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 13:00 น. เริ่มทำกิจกรรมตอนบ่ายกัน ซึ่งตอนบ่ายจะเป็นกิจกรรม work shop ทำให้เด็กๆสนุกไปกับกิจกรรมเป็นอย่างมาก เวลา 16:00 น. เสร็จสิ้นการจัดอบรม เด็กๆกคนมีความสนใจเป็นอย่างมาก อยู่ร่วมกิจกรรมกันโดยไม่มีงอแงเลย ทางทีมงานมีความน่ารักมาก ช่วยงานกันจนผ่านไปได้ด้วยดี

 

          โดยดิฉัน นางนภัสสร อุทะรัมย์ ได้รับหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมไปยังหมู่ที่ 5 เพื่อให้เด็กๆและผู้ปกครองได้ทราบ และมาร่วมกิจกรรม ซึ่งในกิจกรรม เราได้เด็กๆที่มีความสนใจที่เข้าร่วมกิจกรรมจากตำบลสนวน รวมทั้งหมดถึง 41 คน และเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 ทางคณะวิยาการจัดการผู้จัดงานก็ได้มีมาตรการป้องกันอย่างถูกวิธี มีการแสกนอุณหภูมิ และล้างมือให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านก่อนเข้างาน

ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากร ท่านอาจารย์ที่ได้ให้เกียรติมาบรรยาย และให้ความรู้กับเด็กๆ ขอบคุณค่ะ

https://youtu.be/lhyPWCnZKhw

อื่นๆ

เมนู