ข้าพเจ้านายพนมชัย ชุมพลชัย ผู้ปฎิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ภาคประชาชน

หลักสูตร : SC03 ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล ณ หมู่บ้านจบก หมู่ที่ 6 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

บ้านจบก คือหมู่บ้านที่ข้าพเจ้าได้ดำเนินการรับผิดชอบในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยฯ การลงพื้นที่สำรวจครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่บ้านจบก นายวีสาม ศิษจันทร ที่ช่วยอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลชุมชนอันเป็นประโยชน์แก่โครงการ อีกทั้งชาวบ้านที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19

จากการสำรวจพบว่าบ้านจบกมีครัวเรือนโดยประมาณจำนวน 120 ครัวเรือน ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง ทำไร่ ทำนา และเลี้ยงสัตว์ บางส่วนมีการทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้

และนอกจากนั้นชาวบ้านก็ยังได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา

ต้องขอขอบคุณชาวบ้านจบกที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี ทั้งข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19

 

อื่นๆ

เมนู