ข้าพเจ้านางสาวช่อเพชร คะมุง ผู้ปฎิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ภาคประชาชน

หลักสูตร : SC03 ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ได้ลงพื้นที่ปฎิบัติงาน ณ หมู่บ้านจบก หมู่ที่ 6 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

บ้านจบกมีภาษาท้องถิ่นคือภาษาเขมรและภาษาไทยมีประชากรโดยประมาณ 520 คน มีบ้านที่อยู่อาศัยโดยประมาณ 120 ครัวเรือน อาชีพหลักของชุมชนคือเกษตรกร มีอาชีพเสริม จะมีทั้งแม่บ้าน เย็บวิคผม ถักวิคผม สานไม้กวาด
สานไซดักปลา การทอผ้าไหมเส้นเล็กที่ทีสีสันสวยงามและมีการปลูกเห็ดนางฟ้าภูฐานดำ กลุ่มแม่บ้านได้มีการแปรรูปเห็ดให้เป็นสินค้าอื่น ๆ อีกด้วย

วัฒนธรรมการปั้นหม้อดินได้ถูกเผยแพร่ให้รู้จักโดยคนเฒ่าคนแก่ที่ย้ายถิ่นฐานมาจากร้อยเอ็ด

 

ต้องขอขอบคุณชาวบ้านจบกที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี ทั้งข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19

อื่นๆ

เมนู