ข้าพเจ้านางสาวช่อเพชร คะมุง ผู้ปฎิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ภาคประชาชน

หลักสูตร : SC03 ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ได้ลงพื้นที่ปฎิบัติงาน ณ หมู่บ้านจบก หมู่ที่ 6 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอาชีพและแหล่งท่องเที่ยวในตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
ข้าพเจ้าไปสำรวจและเก็บข้อมูลด้านประชากรพื้นที่และสิ่งปลูกสร้าง แหล่งน้ำสาธารณะตลอดจนความต้องการในการพัฒนาเพื่อเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พื้นที่ดำเนินงาน ได้แก่ โรงเรียนบ้านจบก และพื้นที่ในหมู่บ้านจบก ซึ่งดิฉันได้รับหน้าที่ไปสำรวจพื้นที่โรงเรียนในตำบลสนวน เพื่อที่จะนำข้อมูลมารวมกันและวิเคราะห์ เพื่อนำไปเขียนโครงการและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ประวัติโรงเรียนบ้านจบก

โรงเรียนบ้านจบก ตั้งอยู่ที่หมู่ 6 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2489 โดยนายทิม ผันอากาศ ผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วยราษฎรพากันสร้างขี้น

จัดการการสอนตามกระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนตั้งแต่ ป.1-4 โรงเรียนดำรงอยู่ ด้วยงบประมาณการศึกษาแต่งตั้งนายเฉย นารถสมบูรณ์ มาเป็นครูใหญ่และมีครูมาสอนเพียงคนเดียวมีเด็กเข้าเรียน 80 คน อาคารเรียนจัดสร้างเป็นแบบศาลาวัดชั่วคราวต่อมาเกิดมีพายุเข้ามาทำลายจนเกิดความเสียหาย นายอำพันธ์ รังสีสุวรรณ์จึงได้สร้างเป็นแบบ ป.1ช.3 ห้องเรียนแต่ยังไม่ได้มุงหลังคานายอำพันธ์ ก็ได้ลาออกนายแถม เดชสุภา ก็ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ได้ร่วมคณะครูชาวบ้าน(พระครู ประจิตรสีลคุณ)เจ้าอาวาสวัดสนวนนอก เจ้าคณะอำเภอห้วยราช ได้จัดหาสังกะสีจนเต็ม

ปัจจุบัน การเรียนการสอนตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนถึงประถมปีที่ 6 ผู้บริหารปัจจุบัน คือ นายอภิเชษฐ พรหมศร ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 34 คน ครู 4 คนและพนักงานบริการ 1 คน

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู