ข้าพเจ้านายพนมชัย ชุมพลชัย ผู้ปฎิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ภาคนักศึกษา

หลักสูตร : SC03 ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล ณ หมู่บ้านจบก หมู่ที่ 6 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

บ้านจบก คือหมู่บ้านที่ข้าพเจ้าได้ดำเนินการรับผิดชอบในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยฯ การลงพื้นที่สำรวจครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่บ้านจบก นายวีสาม ศิษจันทร ที่ช่วยอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลชุมชนอันเป็นประโยชน์แก่โครงการ อีกทั้งชาวบ้านที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19

ในเดือนที่ 2 ของการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลสถานที่ ในบ้านจบกหมู่ที่ 6 โดยสถานที่ที่ได้เข้าไปสำรวจคือโรงเรียนบ้านจบก

จากการลงพื้นที่สำรวจโรงเรียนบ้านจบก พบว่าสภาพแวดล้อมมีภาพรวมที่สามารถจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียน โดยมีสภาพแวดล้อมที่เป็นวัตถุ เช่น บริเวณโรงเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องประกอบ ครุภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ สิ่งชี้วัดถึงลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดีของโรงเรียน ถูกสุขลักษณะ ร่มรื่น สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ  การจัดบรรยากาศการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนเป็นอย่างดี  ตลอดจนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนทางวิชาการต่าง ๆ ที่จะทำให้นักเรียนได้รับความรู้ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีดี ไม่มีบรรยากาศที่ไม่ดี  นักเรียนทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า อยากมาโรงเรียน การดำเนินการต่างๆ ภายในโรงเรียนมีการปฏิบัติงานสำเร็จลงด้วยความร่วมมือร่วมใจของบุคคลากรในโรงเรียน จากสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่โดยรวมถือว่าดี แต่อาจเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก และมีเด็กนักเรียนที่น้อยมาก ๆ ซึ่งในอนาคตอาจจะต้องยุบโรงเรียนเพราะไม่มีเด็กนักเรียนเข้ามาศึกษา

 

อื่นๆ

เมนู