กระผม นายจักรกฤษ กองรัมย์ เจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ตำบลสนวน อำเภออห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์  (บัณฑิตจบใหม่) ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในการทำงานประจำเดือนธันวาคม เป็น การสร้างRoadMapสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ในตำบลสนวนและการทำอาหารพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนและต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มายืน เพื่อสร้างความประทับใจ

ตำบลสนวนนั้น เป็นตำบลที่มีความน่าสนใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก มีการทอผ้าไหมที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ การทำหม้อปั้นดินเผา การจักสารและวิธีชาวบ้านอีกมากมาย ซึ่งเป็นชุมชนที่มีความหลากหลายทางอาชีพและวัฒนธรรมพื้นบ้านที่ควรค่าจะอนุรักษ์ไว้ให้กับลูกหลานได้สืบทอดกันไว้

โดยการสร้างการสร้างRoadMapสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ในตำบลสนวน ได้มีการจัดอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลสนวนเข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมตึก12 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ โดยมีวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการจัดทำทัวร์มาให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้เข้าใจและได้ทราบวิธีการสร้างRoadMapสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาสู่ตำบล เพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้าน และชุมชนยังได้ประโชน์จากการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศษฐกิจให้หมุนเวียนได้

และนี้เป็นผลงานตามที่ได้แบ่งกลุ่มช่วยระดมความคิดเห็นภายในกลุ่มที่แบ่งจากการอบรมการสร้างRoadMapสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ในตำบลสนวน โดยการจัดโปรแกรมทัวร์สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตำบลสนวนของเรา

และในส่วนของอาหารพื้นบ้าน เพื่อที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน โดยมีการจัดงานประกวดอาหารพื้นบ้าน ซึ่งคณะกรรมการตัดสินเป็นคณะอาจารย์ที่มีความรู้เรื่องอาหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์เป็นผู้ตัดสิน ได้มีผู้เข้าร่วมการประกวดจากที่พัก(โฮมสเตย์) รีสอร์สและชาวบ้านในตำบลสนวนเข้าร่วมงาน อาหารพื้นบ้านส่วนใหญ่จะพบได้ในชุมชนนำมาปรับยุกต์เพื่อเป็นเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง และมีรสชาติอร่อยถูกปากนักท่องเที่ยว อาหารที่น่าสนใจจะเป็นยำดักแด้ แกงไก่ใส่ใบหม่อน แกงกล้วยเป็นต้น

 

 

อื่นๆ

เมนู