เข้าสู่เดือนเมษายน ช่วงเวลาที่ทุกคนต่างรอคอยที่จะกลับภูมิลำเนาไปเยี่ยมเยียนญาติสนิทมิตรสหาย ในเทศกาลสงกรานต์ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่ ที่มีความร้ายแรงและกระจายไปในวงกว้างอย่างรวดเร็วนั้น ส่งผลให้ทางการต้องประกาศมาตรการป้องกันในหลายจังหวัดอย่างเข้มงวด ดังนั้น ในส่วนของการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการประจำเดือนนี้ จึงได้มีการประชุมวางแผนสำหรับการจัดกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ดังกล่าว

การประชุมคณะดำเนินงานในวันที่ 7 เมษายน 2564

 

                การลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้ชื่อ “การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน และการปฏิบัติตนอย่างถูกหลักสุขภาวะ ” ระหว่างวันที่ 9 – 10 เมษายน พ.ศ. 2564 จึงเป็นกิจกรรมที่เห็นควรแก่การจัดขึ้น ทั้งยังเป็นการต้อนรับเทศกาลขึ้นปีใหม่ไทย โดยเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้ร่วมกันทำจิตอาสา ทำความความสะอาดศาสนสถาน ได้แก่ วัดสนวนนอก วัดสนวนใน วัดช่างหิน และสำนักสงฆ์วัดป่านกกระเรียน ซึ่งเป็นสถานที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวตำบลสนวนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นอกจากการทำจิตอาสาพัฒนาบริเวณต่าง ๆ แล้ว ยังมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรค Covid-19 และการปฏิบัติตนอย่างถูกหลักสุขภาวะตามนโยบาย 6 อ. ให้กับผู้ร่วมกิจกรรม เช่น มาตรการเพื่อการส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม  แนวทางปฏิบัติเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อ และวิธีการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันตนเองจากโรคระบาดและโรคอื่น ๆ ทั้งในระดับตนเอง ครัวเรือน และชุมชน 

          อย่างไรก็ตาม การจัดกิจกรรมข้างต้นดำเนินไปตามมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 มีการตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างทางสังคมระหว่างการอบรมให้ความรู้ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

          การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้ช่วยเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้สำนึกรักบ้านเกิด ทำจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนตนเอง รวมถึงได้รับความรู้เกี่ยวกับโรค Covid-19  ได้รู้เท่าทันสถานการณ์ และรู้จักแนวทางเพื่อป้องกันตนเองให้ปลอดภัย ในขณะเดียวกันก็เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับคนที่มีญาติเดินทางกลับภูมิลำเนาด้วย จะได้นำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นต่อไป

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู