ข้าพเจ้า นางสาวตะวัน  เกิดศักดิ์ บัณฑิตจบใหม่

ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอาชีพและแหล่งท่องเที่ยวในตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
            ข้าพเจ้าและทีมงานได้แบ่งกลุ่มแต่ละกลุ่มไปสำรวจและเก็บข้อมูลด้านประชากรพื้นที่และสิ่งปลูกสร้าง  แหล่งน้ำสาธารณะตลอดจนความต้องการในการพัฒนาเพื่อเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พื้นที่ดำเนินงาน ได้แก่ สถานีอนามัยสนวน วัดสนวนนอก วัดสนวนใน โรงเรียนวัดบ้านสนวนโรงเรียน บ้านสวายจีกน้อย ตลาดชุมชน อบต.สนวน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งดิฉันและทีมงานจำนวนหนึ่งได้รับหน้าที่ไปสำรวจพื้นที่โรงเรียนในตำบลสนวน เพื่อที่จะนำข้อมูลมารวมกันและวิเคราะห์ เพื่อนำไปเขียนโครงการและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

      จากการลงพื้นที่สำรวจโรงเรียนในตำบลสนวน พบว่าสภาพแวดล้อมของโรงเรียน แต่ละโรงเรียนมีภาพรวมที่สามารถจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียน โดยมีสภาพแวดล้อมที่เป็นวัตถุ เช่น บริเวณโรงเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องประกอบ ครุภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ สิ่งชี้วัดถึงลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดีของโรงเรียนที่ได้ไปสำรวจมีความชุ่มชื่น ถูกสุขลักษณะ ร่มรื่น สวยงาม สะดวก สะอาด เป็นระเบียบ  การจัดบรรยากาศการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนเป็นอย่างดี  ตลอดจนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนทางวิชาการต่าง ๆ ที่จะทำให้นักเรียนได้รับความรู้ และประสบการณ์ให้มากที่สุด ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีชีวิตชีวา แจ่มใส น่าเรียนรู้ สอนสนุก เรียนสนุก ครูรักเด็ก เด็กรักครู รักเพื่อน ไม่มีบรรยากาศแห่งความกลัว หวาดผวา วิตกกังวล นักเรียนทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า อยากมาโรงเรียน การดำเนินการต่างๆ ภายในโรงเรียนมีการปฏิบัติงานสำเร็จลงด้วยความร่วมมือร่วมใจของบุคคลากรในโรงเรียน ซึ่งสังเกตได้จากการที่ดิฉันลงพื้นที่ไปสำรวจมีการทำงานอย่างมีระบบ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันของบุคลากร ทุกคนในโรงเรียน นักเรียนยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นมิตรต่อกัน จากสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่โดยรวมถือว่าดี แต่อาจเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก และไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนัก ข้าพเจ้าและทีมงานจึงมีการเก็บรูปภาพ สภาพแวดล้อมโดยรวมและสิ่งที่น่าสนใจในโรงเรียน เพื่อปักหมุดใน Google map เพื่อให้เป็นจุดเด่น และเป็นที่รู้จักมากขึ้น

           จากการลงพื้นที่สำรวจโรงเรียนในตำบลสนวนพบว่าโดยรวมแล้วสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของโรงเรียนในตำบลสนวน  โรงเรียนมีโอกาสที่จะพัฒนาการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น และให้บริการทางการศึกษากับชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตรงตามความรู้ความสามารถของตนเอง และมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ ก่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพ การบริหารงานในโรงเรียน การจัดการที่เป็นระบบชัดเจน และมีคุณภาพ ด้านสภาพแวดล้อมและการให้บริการที่ดีมีชื่อเสียง เป็นจุดแข็งในการพัฒนาในปัจจัยโดยรวม อาทิเช่น ปัจจัยด้านสังคม และวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านเทคโนโลยี เป็นต้น

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู