การปฏิบัติงานเดือนมิถุนายนของ นาย สุพจน์ ชัยสุวรรณ ได้มีการจัดกิจกรรมเป็นการลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มทักษะในการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนท่องเที่ยว” (1.3)  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน 2564  ณ ชุมชนท่องเที่ยวผ้าไหมสนวนนอก ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

ภายในกิจกรรมได้นำเยาวชนในตำบลสนวนมาฝึกอบรมการเป็นมัคคุเทศก์น้อย และมีอาจารย์วันดี เธียรสวัสดิ์กิจ กับอาจารย์จินตนา วัชรโพธิกร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เยาวชนในตำบลของเรา โดยมีหัวข้อความรู้ ดังนี้
– การอบรมยกระดับท่องเที่ยว

– การอบรมประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์แหล่งท่องเที่ยวในตำบลสนวน

– การอบรมการสร้างและพัฒนา Creative Economy

– ฝึกปฎิบัติการ วาทศิลป์เพื่อการพูดในประชุมชน

โดยในการจัดกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มทักษะในการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนท่องเที่ยว” (1.3) ที่ผ่านไปได้ด้วยดี และการจักกรรมที่มีมาตรการป้องกันโรคโควิด สวมใส่หน้ากาก ขณะจัดกิจกรรมตลอดเวลา มีการตรวจวัดอุณภูมิของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และล้างมือด้วยแอลกอฮออล์

จากการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง การเพิ่มทักษะในการเสริม สร้างอาชีพในชุมชมเพื่อการท่องเที่ยว(มัคคุเทศก์น้อย) ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ พวกเราทีมงาน U2T SC03 ตำบลสนวน มีวัตถุประสงค์ในการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน ตามนโยบายการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของชุมชมและการบริหารจัดการท่องเที่ยว โดยชุมชนให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่าจากการท่องเที่ยวเพื่อชุมชน มุ่งเน้นและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ การเป็นมัคคุเทศก์น้อยประจำตำบลให้กับลูกหลานชาวตำบลสนวนเพื่อต่ออดสร้างอาชีพนำไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในชุมชน
ลิงก์วิดีโอ

อื่นๆ

เมนู