ข้าพเจ้านางสาวช่อเพชร คะมุง ผู้ปฎิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ภาคประชาชน

หลักสูตร : SC03 ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ได้ลงพื้นที่ปฎิบัติงาน ณ ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

บ้านจบก หมู่ 6 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มแม่บ้านบ้านจบกก็การเย็บวิกผม เพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานดำ  ปั้นหม้อ

ในวันอังคารที่ 4 เดือนพฤษภาคม

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการฟอกและย้อมไหมสีธรรมชาติ ณ บ้านจบก โดยมีกลุ่มแม่บ้านมาร่วมทำกิจกรรม

 

ได้แก่ นางสะน้อย งามเลิศ

นางสะนี เกาะรัมย์

นางสนีนวล ขะจีฟ้า

ซึ้งกลุ่มแม่บ้านก็จะมีวิธีการฟอกและย้อมสีไหมเป็นของตัวเองที่ได้มาจากรุ่นยาย ข้าพเจ้าได้มาเห็นการฟอกขาวแบะย้อมผ้าจากไม้เค การแช่น้ำค้างคืนก็จะสีเหลืองแล้วนำมาปั่นเป็นเส้นไหม

จากนั้นจึงทอเป็นผ้าพื้นสีเหลืองที่สวยงาม ถ้าเกิดพื้นที่แห้งแล้งทำให้ใบหม่อนโตไม่ทันไปเลี้ยงหนอนไหมชาวบ้านก็จะไปรับเส้นไหมมาจากจังหวัดสุรินทร์มารับจ้างทอเพิ่มรายได้เสริม

คลิปวิดีโอกิจกรรมอบรมฟอกและย้อมไหมสีธรรมชาติ ณ บ้านจบก ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช

อื่นๆ

เมนู