1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช
  4. SC03 ปฏิบัติงานโครงการอบรมเพื่อชุมชนตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ (บัณฑิตจบใหม่) “การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน”

SC03 ปฏิบัติงานโครงการอบรมเพื่อชุมชนตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ (บัณฑิตจบใหม่) “การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน”

 

ในการปฏิบัติหน้าที่ประจำเดือนเมษายน กระผมนายวีระชัย ขจรภพ เจ้าหน้าที่ประจำตำบลสนวน เป็นการลงพื้นที่อบรมรมให้ข้อมูลเรื่องการดูแลป้องตัวเองจากการระบาดของไวรัส COVID-19 และโรคอื่น ๆ ตามชื่อ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน” เริ่มด้วยการประชุมวางแผนการปฏิบัติงานก่อนหลังจากนั้นจึงพื้นที่ปฏิบัติงาน

ในลำดับแรกของการเริ่มทำงาน เริ่มด้วยการประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน โดยการประขุมวางแผนร่วมกันของผู้ปฏิบัติงานในวันที่ 7 เมษายน 2564 เพื่อแบ่งหน้าที่การทำงานเป็น 3 หน้าที่ด้วยกันคือ ฝ่ายทะเบียนรับลงชื่อ ฝ่ายอาหาร และฝ่ายอุปกรณ์ โดยตามแผนการปฏิบัติงาน การอบรมมีระยะเวลาทั้งหมด 2 วัน แบ่งเป็นวันละ 2 สถานที่ แบ่งกลุ่มการทำงานเป็น 2 กลุ่มการทำงาน คือ วันที่ 9 เมษายน 2564  วัดสนวนนอกและวัดสนวนใน วันที่ 10 เมษายน 2564 วัดช่างหินและสำนักสงฆ์วัดป่านกกระเรียนก่อนการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง คณะผู้ปฏิบัติงานได้ส่งตัวแทนลงพื้นที่เพื่อจัดเตรียมสถานที่และประชาสัมพันธ์ผ่านทางผู้นำหมู่บ้านเพื่อให้ชาวบ้านทราบและเข้าร่วมการอบรม

     

 

โดยสรุป การปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน ด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน” ครั้งนี้ถือว่าเกิดผลสำเร็จและผ่านไปได้ด้วยดี โดยการจัดงานครั้งนี้ทำให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนเป็นอย่างยิ่ง ทำให้วัดที่เป็นศูนย์รวมของชุมชนที่จะมีประชาชนในชุมชนมาทำบุญในช่วงสงกรานต์ ได้พบเห็นสถานที่เป็นยึดเหนี่ยวจิตใจมีความสะอาด ทำให้เกิดความรู้สึกที่ดี

อีกทั้งโครงการของเรายังให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโควิดและพร้อมรับของลูกหลานที่จะเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ให้คำแนะนำและความรู้ในการปฏิบัติต่อโรคโควิดที่กำลังระบาดอีกรอบ ทำให้ผู้เข้าอบรมมมีความรู้ความเข้าใจต่อโรคนี้มากขึ้น ถือว่าเป็นผลสำเร็จอย่างยิ่งที่มีการอบรมในครั้งนี้

อื่นๆ

เมนู