(กลุ่มงานกพร. ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์) ผู้ปฏิบัติงานจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ”

ได้ปฏิบัติงานประจำอยู่ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ พช.กระสัง จ.บุรีรัมย์ บำรุงสุข วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางพนิดา ธำรงทรัพย์ พัฒนาการอำเภอกระสัง เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2564 ในพื้นที่ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

พช.กระสัง จ.บุรีรัมย์ บำรุงสุข วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. นางพนิดา ธำรงทรัพย์ พัฒนาการอำเภอกระสัง เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2564 ในพื้นที่ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบ

1.หมู่4 บ้านหนองรักษ์

2.หมู่7 บ้านหนองไผ่

พช.กระสัง จ.บุรีรัมย์ บำรุงสุข วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. นางพนิดา ธำรงทรัพย์ พัฒนาการอำเภอกระสัง และนายตีรณ ศิลาลาย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ให้การต้อนรับ อาจารย์จงกล ศิริประภา และอาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด ที่ปรึกษาโครงการทีมยุวชนอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาสื่อวิดีทัศน์ฯ ให้แก่กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่อำเภอกระสัง จำนวน 8 กลุ่ม

วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09:00 น. นางพนิดา ธำรงทรัพย์ พัฒนาการอำเภอกระสัง มอบหมายให้ นางสาวปณิตา สืบสันต์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวจันทร์ทิรา ชาวสวน , นางสาวประยง ธรรมดา นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต)ประจำตำบลห้วยสำราญ และ นางสาวระเบียบ พินิชรัมย์ , นางสาวสุธิตา นิเรียงรัมย์ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต)ประจำตำบลเมืองไผ่ ร่วมลงพื้นที่ประสานภาคีเครือข่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ (ทีมช่าง) เพื่อร่วมวัดขนาดพื้นที่แปลงและวางแผนเขียนแบบให้ครัวเรือนเป้าหมายงบกรมปกติของตำบลห้วยสำราญ

อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 3 แปลง ดังนี้

1.นางอำพร อินรัมย์ ณ บ้านประดู่ หมู่6

2.นายวัชริน พะไลยรัมย์ ณ บ้านห้วยแสนสุข หมู่14

3.นายนม เนิบกระโทก ณ บ้านโนนอิน หมู่9

 

 

 

อื่นๆ

เมนู