อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก  ซึ่งนอกจากการท่องเที่ยวระดับประเทศแล้ว ในปัจจุบันก็ได้มีการผลักดันการท่องเที่ยวระดับท้องถิ่น เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากไปสู่ความยั่งยืน มีการส่งเสริมสนับสนุนให้รื้อฟื้นศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชุมชน นำมาสร้างมูลค่าในฐานะทุนทางวัฒนธรรม และเสริมสร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองด้วย

          ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นหนึ่งในตำบลต้นแบบที่มีการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมเยือนและเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนชาวไทยเชื้อสายเขมร ที่ยังคงดำรงอัตลักษณ์ของตนไว้ได้อย่างน่าชื่นชม โดยเฉพาะการแสดงทางวัฒนธรรมของที่นี่ ที่ได้สืบทอดต่อกันมา และนำเสนอสู่สายตานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ด้วยความที่การแสดงทางวัฒนธรรมของชุมชนได้กลายมาเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักของการจัดการท่องเที่ยว ดังนั้นทางโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ จึงได้ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้ชื่อ ” การจัดการแสดงทางวัฒนธรรม การรำท้องถิ่น เพื่อรองรับการท่องเที่ยว ” เป็นการนำองค์ความรู้มาถ่ายทอดให้แก่คนในชุมชน ทั้งในเชิงการจัดรูปแบบการแสดง เครื่องแต่งกาย การปรับปรุงท่ารำ และกลยุทธ์เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดการท่องเที่ยวอีกครั้ง

          การแสดงทางวัฒนธรรมของชาวบ้านสนวน เป็นการแสดงที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว และแฝงไปด้วยพื้นฐานความเชื่อ และเรื่องราวที่เล่าขานสืบต่อกันมา ยกตัวอย่างเช่น  การแสดงเรือมตรด หรือภาษาไทยเรียกว่า รำตรุษ เดิมทีเป็นการละเล่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของหมู่บ้าน เพื่อเดินรับบริจาคจัตุปัจจัยไปถวายแด่วัด สร้างสาธารณประโยชน์ แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป การละเล่นเหล่านี้ก็ได้ปรับเปลี่ยนมาอยู่ในบริบทของการแสดงต้อนรับนักท่องเที่ยวแทน ก็ถือเป็นการอนุรักษ์ไว้อีกทางหนึ่ง ซึ่งนอกจากเรือมตรดแล้ว ก็ยังมีการแสดงอื่น ๆ อาทิ รำกะลา รำมงคลจองได รำบาสโลบ รำกันตรึม รำอีสานใต้ ฯลฯ ที่นำมาแสดงเป็นองค์ประกอบของการท่องเที่ยวชุมชนเช่นเดียวกัน

         การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ นอกจากการมาถ่ายทอดความรู้ เสนอแนวทางสำคัญด้านการพัฒนาการแสดงทางวัฒนธรรมแล้ว ยังถือเป็นพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนและคณะดำเนินโครงการ ในการร่วมกันแก้ปัญหา พัฒนา และต่อยอดการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรม เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตามเป้าประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

บทความเพิ่มเติม : ลิ้มรสขนมเทียนเรียนรู้อาหารพื้นบ้านตำบลสนวน

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู