ในเดือนสิงหาคมนี้ เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด19 มีการระบาดในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง จึงทำให้ทางกระผมนายวีระชัย ขจรภพและทีมงานได้มีการประชุมทางออนไลน์ในวันที่ 12 สิงหาคม 2564  ได้กำหนดงานในเดือนนี้เป็นการอบรบเกี่ยวกับตลาดออนไลน์ให้สมาชิกทุกท่านเตรียมสินค้าที่จะจัดจำหน่าย เมื่ออบรมเสร็จก็จะได้นำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับสมาชิกในชุมชนตำบลสนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ ต่อไป เพื่อเป็นการยกระดับการขายสินค้าพื้นบ้านและสินค้าของชุมชนได้มากขึ้น สร้างเงินสร้างรายได้ให้มากขึ้นในชุมชน จะได้พัฒนาชุมตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 น. มีการอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม google meet เวลา 9.00-12.00 น. โดยอาจารย์วรินทร์พิพัชร วัชรพงษ์เกษม

– ได้ให้ความรู้การขายสินค้าผ่านตลาดออนไลน์

–  การเลือกสินค้ามาจำหน่าย

– การสร้างเพจ การจัดแต่งเพจเพื่อจำหน่ายสินค้า

– การยิงแอดโฆษณาสินค้า

โดยได้ความรู้มาดังนี้

            ถ้าจะเริ่มต้นต้องพร้อมอะไรบ้าง

*ต้องจริงจัง           *ต้องมีเวลา      *ต้องมีทีมงาน

*ต้องกล้าลงทุน    *ต้องอดทน       *ต้องขยัน

 

การอบรมครั้งนี้ถือว่าได้ความรู้ทางการทำตลาดสินค้าออนไลน์อย่างมาก ทั้งการเลือกขายสินค้า ทั้งการสร้างพื่นที่ขายสินค้า ถือว่าได้ความรู้ที่ดีสามารถนำไปต่อยอดและส่งต่อความรู้สู่ชุมชนของบ้านเรา  เพื่อต่อยอดการสร้างงานสร้างรายได้ต่อชุมชนที่เพิ่มมากขึ้นเกิดประสิทธิภาพ อย่างยั่งยืน  ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศ

 

 

อื่นๆ

เมนู