การปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน กระผม นายวีระชัย ขจรภพ เจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์  (บัณฑิตจบใหม่) ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณการ ในเดือนนี้ทางทีมงานได้มีการประชุมและจัดงาน “การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโคกหนองนาโมเดล ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์” โดยได้รับความร่วมมือในการเข้าการจัดงานการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโคกหนองนาโมเดล จากชาวบ้านภายในตำบลสนวน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก และได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่องโคกหนองนาโมเดลจาก ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโคกหนองนาโมเดลจาก พัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ให้แก่ชาวบ้านและพนักงานU2T

โดยการกิจกรรม “การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโคกหนองนาโมเดล ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์” ได้มีการจัดเตรียมสถานที่ และวางแผนงานการกันในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564  ที่แปลงเกษตรของพ่อบุญทัศน์ กะรัมย์ บ้านสนวนนอก ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ที่จัดงาน“การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโคกหนองนาโมเดล ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์” ประกอบไปด้วย

  • การให้ความรู้ทางด้านทำเกษตรทฤษฎีใหม่ และระบบเศรษฐกิจพอเพียง
  • การทำปุ๋ยต่างๆเพื่อปรับปรุงพัฒนาแหล่งดินในการทำเกษตร เช่น การหมักปุ๋ยคอก การหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วย การหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง เป็นต้น
  • การแนะนำการจัดทำพื้นที่โคกหนองนาโมเดล การแบ่งพื้นที่ทำโครงการโคกหนองนาโมเดล

โดยการจัดกิจกรรม “การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโคกหนองนาโมเดล ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์”ที่แปลงเกษตรของพ่อบุญทัศน์ กะรัมย์ ถือว่าเป็นการจัดกิจกรรมที่ผ่านไปได้ด้วยดี ได้รับการสนับสนุนจากชาวชุมชนในพื้นที่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งได้ความรู้จากพ่อบุญทัศน์ กะรัมย์ และเจ้าหน้าที่จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านโคกหนองนาโมเดลจาก พัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช ถือว่าเป็นการเสริมสร้างความรู้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลสนวนได้เป็นอย่างดี

 

อื่นๆ

เมนู