1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช
  4. SC03 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ศุนย์เด็กเล็ก และกลุ่มพรมเช็ดเท้า บ้านสวายจีกน้อย หมู่ 1

SC03 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ศุนย์เด็กเล็ก และกลุ่มพรมเช็ดเท้า บ้านสวายจีกน้อย หมู่ 1

การปฏิบัติงานเดือนที่สองของการทำงาน กระผมนายวีระชัย ขจรภพ ในส่วนของการทำงานได้รับหมอบหมายให้เป็นการสำรวจข้อมูลของหมู่บ้านสวายจีกน้อย สำรวจศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและข้อมูลจากองค์การบริการส่วนตำบลสนวน ในเรื่อง ข้อมูลแหล่งน้ำสาธารณะ ข้อมูลจำนวนประชากร ข้อมูลผู้สูงอายุผู้พิการ และข้อมูลกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน ได้รับการช่วยเหลือ จากหมู่บ้านสวายจีกน้อยหมู่ 1 และองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน เป็นอย่างดี โดยข้อมูลที่น่าสนใจมีดังนี้

  • ข้อมูลจาก องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน

โดยข้อมูลที่ได้รับมากจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน มีดังนี้ ข้อมูลจำนวนประชากร ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  • ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีจำนวน 3 แห่ง ดังนี้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน มีจำนวนทั้งหมด 41 คน เป็นชาย 21 คน หญิง 20 คน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแซะซอ มีจำนวนทั้งหมด 22 คน เป็นชาย 9 คน หญิง 13 คน

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดช่างหิน มีจำนวนทั้งหมด 26 คน เป็นชาย 5 คน หญิง 21 คน

-ข้อมูลจากบ้านสวายจีกน้อย หมู่ 1 ตำบล สนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

จำนวนประชากร มีทั้งหมด 297 คน เป็นชาย 149 คน หญิง 148 คน มีทั้งหมด 78 ครัวเรือน

ข้อมูลแหล่งน้ำสาธารณะ มีลำห้วยที่ผ่านคือ คลองราช และมีสระน้ำคือ หนองโสน มีการใช้ทำการเกษตรกรรม คือ การทำนา ปลูกผัก

ข้อมูลประปาหมู่บ้าน มีน้ำประปาและถังเก็บน้ำประจำหมู่บ้าน โดยที่ หมู๋ 1 , 11 , 12 จะใช้ประปาร่วมกัน

ข้อมูลกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ หมู่บ้านสวายจีกน้อย หมู่ 1 จะมี 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มดนตรีไทย ที่จัดตั้งมานามากแล้ว ไม่มีเงินทุนเป็นการสอนดนตรีสืบต่อให้ลูกหลาน โดยมีนาย เกา อาญาเมือง เป็นประธานกลุ่ม

กลุ่มพรมเช็ดเท้า บ้านสวายจีกน้อย ที่จัดตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2557 มีจำนวนสมาชิก 10 คน เริ่มต้นด้วยเงินทุน 50,000 บาท โดยมีนาง พิมพร เพรชดี เป็นประธานกลุ่ม

อีกทั้งได้ติดตามการสาธิตการพรมเช็ดเท้า และดูผลงานจากกลุ่มของชุมชนสวายสีกน้อย ได้เก็บข้อมูลเพื่อได้ทำช่วยเหลือและพัฒนากลุ่มนี้ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มทักษะ หรือจะเป็นการส่งเสริมการขาย การเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้า ก็ได้รับคำแนะนำอย่างดีจากนางสนี กะสินรัมย์ ส.อบต. หมู่ 1 และรองประธานกลุ่มพรมเช็ดเท้าสวายจีกน้อย กระผมเองจะได้นำข้อมูลไปประชุมทีมของตำบลสนวนต่อไป ช่วยเหลือส่งเสริมเพื่อเกิดการพัฒนา ยกระดับสินค้า ในโอกาสต่อไป

 

 

               

อื่นๆ

เมนู