ความประทับใจในตำบลโคกเหล็ก

ศักย์ศรณ์ รักกิจศิริ(นักศึกษา)

ความประทับใจคร้ังแรกที่ได้ทำงานในโคกเหล็กและเป็นคร้ังแรกที่ไดล้งโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบูรณาการ (จากมหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ความประทับ ในคร้ังแรกในการลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมลูได้สำรวจบ้านที่เราเคยได้เห็น ถึงแม้เรา
ไม่ได้พูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่แถวที่เราสำรวจแต่ชาวบา้นก็ให้การต้อนรับอยา่งดีหาน้ำให้ดื่มบางบ้านก็
เปิดพัดลมให้และอีกอย่างที่เป็นความประทับใจ คือได้เจอคนใหม่ เจอคนหลายมุม เจอคนที่ทำงานร่วมกันที่
มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน

สิ่งที่ผมประทับใจในโคกเหล็กคือ บรรยากาศในช่วงเช้า เห็นทุ่งนา หมอก ลมเย็นๆ แดดอ่อนๆ ของ
ชนบทที่หาไม่ได้แถบเมืองทุกวนันี้ที่มีแต่ตึกสูงๆ และได้เห็นการเป็นอยู่แถวชนบทการเป็นอยู่การเล่นของเด็กๆ

แถบชนบทความน่ารักของเด็กแถวนั้นทำให้รู้สึกอยากเป็นเด็กอีกครั้งทำให้คิดถึงช่วงเวลาที่เป็นเด็ก

อื่นๆ

เมนู