แรงบุญ แรงศรัทธา ประเพณีเทศน์มหาชาติ

เจษฎา  ลิ้นทอง

          มหาชาติ เป็นชาติที่ยิ่งใหญ่ของพระโพธิสัตว์ที่ได้เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรและเป็นพระชาติสุดท้ายก่อนจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  คนไทยรู้จักและคุ้ยเคยกับมหาชาติมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ดังที่ปรากฏในหลักฐานในจารึกนครชุม  ส่วนการเทศน์มหาชาติเป็นประเพณีที่สำคัญในทุกท้องถิ่นและมีความเชื่อกันว่า การฟังเทศน์มหาชาติจบภายในวันเดียวจะได้รับอานิสงส์มาก

ซึ่งตำบลโคกเหล็กมีวัดจำนวน 3 แห่ง โดยในเดือนมีนาคมและต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา วัดแต่ละแห่ง   ได้มีการจัดงานบุญประเพณีเทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงาม เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กับศาสนิกชนได้ร่วมอนุโมทนาในบุญใหญ่ครั้งนี้ ซึ่งได้รับแรงบุญ แรงศัทธาจากพุทธศาสนิกชนภายในตำบล และตำบลใกล้เคียงร่วมกันจัดงานบุญกันอย่างสมัครสมานสามัคคี มีการจัดเตรียมงานตามประเพณีและวัฒนธรรมพื้นบ้านที่ปู่ย่าตายาเคยพาทำพาสอนมา มีการประดับสถานที่ให้เป็นป่าหิมพานต์ มีต้นกล้วย ต้นอ้อย มะพร้าว มะม่วง ข้าวต้ม ขนมต่างๆ ประกอบในงาน มีการจัดประดับผ้า เตรียมดอกไม้ธูปเทียนบูชากัณฑ์เทศน์ มีการหุงหาอาหารต้องรับศาสนานิกชนที่มาทำบุญ บรรยากาศล้วนอบอุ่นเป็นกันเอง โดยข้าพเจ้าเองก็ได้มีส่วนร่วมในการดูแลต้อนรับพระสงฆ์บรรยากาศภายในงานครึกครื้น มีวงดนตรีพื้นมโหรีพื้นบ้านบรรเลงต้อนรับคณะผ้าป่าสามามัคคีเพื่อนำมาทอดถวายบูชากัณฑ์เทศน์ เวลา 13 นาฬิกา พระสงฆ์ขึ้นธรรมมาสน์เริ่มเทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ 1000 พระคาถา ด้วยสำเนียงและภาษา ที่เป็นเอกลักษณ์ของบุรีรัมย์ คือ ภาษาเขมร มีการร้องแหล่ การแสดงบทบาทสมมุติ การโต้ตอบหยอกล้ออย่างสนุกสนาน

กัณฑ์ที่ ๑๓ นครกัณฑ์ กล่าวถึงพระเวสสันดรเมื่อลาผนวชแล้ว ทรงสั่งลาพระอาศรม รับพระราชทานเครื่องทรงกษัตริย์ แล้วเสด็จกลับไปครองเมืองสีพี ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขจนพระชนมายุ ๑๒๐ พรรษา จึงสวรรคตแล้วไปปรากฏอุบัติเป็นท้าวสันดุสิตเทพบุตร บนสวรรค์ชั้นดุสิต พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมฟังเทศน์ ยกมือ และกล่าวอนุโมทนา “สาธุ” อย่างพร้อมเพรียงกันเสียงดัง เต็มเปียมด้วยแรงบุญ  จากอานิสงส์ของการฟังธรรม และแรงศัทธา จากการร่วมกันจัดเตรียมงาน สละแรงกาย มาเตรียมงาน สละทรัพย์ปัจจัยในการดำเนินงาน ทุกคนมีความสุขที่ได้ร่วมบุญมหชาติพระเวสสันดร อันเป็นนิมิตรหมายแห่งการสืบสารประเพณีอันดีงามนี้ให้อยู่สืบไป

 

อื่นๆ

เมนู