ลดต้นทางและเพิ่ม มูลค่าของขยะภายในครัวเรือน

ศักย์ศรณ์รักกิจศิริ

ปัญหาการเพิ่มขึ้นของขยะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากเราทุกคน การช่วยลดปัญหานี้ให้เบาลงได้คือ
การเริ่มสร้างจิตสำนึกของตนเองก่อนทิ้งขยะทุกครั้ง ควรแยกถังขยะออกไปตามประเภทของขยะ เพื่อการ
จัดการขยะในขั้นตอนต่อไปที่ง่ายลง โดยสามารถทำได้ตั้งแต่ตัวเอง ครอบครัว และชุมชนให้มี
สภาพแวดล้อมที่น่าอยู่มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีวิธีการลดปริมาณขยะให้น้อยลงได้ด้วยหลายวิธีรวมไปถึง
วิธีการลดต้นทางของปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นภายในครัวเรือนอีกด้วย
โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนการจัดการขยะต้นทางและเพิ่มมูลค่าของขยะเป็น
โครงการที่ทีมทำงานจัด เป็นโครงการที่เน้นให้ความเกี่ยวกับการจัดการต้น
ทางของขยะและเพิ่มมูลค่าของขยะที่เกิดขึ้นในบ้าน ซึ่งการสร้างขยะเริ่มต้นที่ตัวของเราเอง จึงเป็นสาเหตุ
ว่าทำไมเราถึงควรคัดแยกขยะตามประเภทก่อนน าไปทิ้งที่ถังขยะสาธารณะ นอกจากจะเป็นการสร้าง
จิตสำนึกที่ดีต่อสาธารณะแล้ว ยังช่วยในเรื่องของการป้องกันปัญหากองขยะที่จะไปทำลายสิ่งแวดล้อมและ
สิ่งมีชีวิตอื่นๆซึ่งการอบรมในครั้งนี้มิได้พูดถึงแต่การคัดแยกขยะเพียงอย่างเดียว ยังรวมไปถึงการลดการใช้
ขยะที่จะเกิดขึ้นด้วย เช่น ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ใช้แก้วที่สามารถล้างทำความสะอาดแล้วนำกลับมาใช้
ใหม่ได้ หรือในวิธีต่าง ๆ ที่เป็นลดต้นทางขยะและยังช่วยสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปผู้คนที่
รอบตัวได้เห็นเป็นแบบอย่างในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องและปลอดภัย
ปัญหาขยะที่เกิดขึ้นภายในครัวเรือนนั้นมีสาเหตุมาจากพวกเราทุกคนที่ยังขาดความเข้าใจในการ
คัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง ซึ่งส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่
อาศัยอยู่ร่วมกับเรา รวมไปถึงชนิดของขยะที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้แก่เราได้ต้องได้รับการจัดการที่เหมาะสม
ถูกวิธีและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปริมาณขยะลงด้วยตัวของเราเอง ด้วยการคัดแยกประเภทของขยะ
ก่อนนำไปทิ้งทุกครั้ง เพื่อให้ง่ายต่อการคัดแยกขยะก่อนนำไปกำจัดหรือใช้ประโยชน์ต่อไปได้

อื่นๆ

เมนู