ลดการสร้างขยะด้วยแนวคิด 3R

จริดา จริตรัมย์

         โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) จากเดือนกันยายนที่ผ่านมานั้น ทางคณะดำเนินงานได้ลงพื้นในการสำรวจรวบรวมข้อมูลจากการที่ได้รับมอบหมายและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และจัดการอบรมให้ความรู้ชาวบ้าน

          การปฏิบัติงานในเดือนตุลาคมนี้ทางคณะดำเนินงานได้ลงพื้นที่ติดตามการคัดแยกขยะของชาวบ้าน  การติดตามการขายไส้กรอก ทำการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลลงในแบบฟอร์ม SROI และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ลดมลพิษร้ายรอบกายของชุมชน ได้เห็นชาวบ้านใส่ใจในการใช้ชีวิต การซื้อของและการทิ้งขยะเพิ่มขึ้น จากการที่ชาวบ้านได้เข้าอบรม จัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนการจัดการขยะต้นทางและเพิ่มมูลค่าของขยะเพื่อส่งเสริมสุขภาวะและคุณภาพชีวิต ซึ่ง 3R เป็นแนวคิดและแนวทางในการปฏิบัติเพื่อการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า สามารถช่วยลดปริมาณขยะให้น้อยลง ด้วยการลดการใช้ การนำกลับมาใช้ซ้ำ และการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ (Reduce Reuse and Recycle: 3Rs) โดยเริ่มต้นที่การใช้ให้น้อยลง ลดการใช้วัสดุ ผลิตภัณฑ์ ที่ก่อให้เกิดขยะเพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ช่วยลดปัญหาขยะและมลพิษร้ายในชุมชน และเป็นการช่วยเพิ่มรายได้ของชาวบ้านไปในตัว

          จากการที่ทางคณะดำเนินงานได้ติดตามการคัดแยกขยะได้เห็นชาวบ้านมีความกระตือรือร้นในการเห็นคุณค่าของขยะ ใส่ใจในการซื้อและทิ้งขยะ และสามารถนำขยะนั้นมาทำเป็นรายได้ และปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและชุมชนและช่วยลดค่าใช้จ่าย เพิ่มอาชีพและรายได้ต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู