โฎนตาที่ตำบลโคกเหล็ก

กนกนาฏ อุ่นดาบทวงศ์ษา

              พื้นที่ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นพื้นที่ซึ่งชาวไทยเชื้อสายเขมรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงมีวัฒนธรรมแบบผสมผสานระหว่างแบบไทยและแบบเขมร หนึ่งในประเพณีร่วมคือไงแซนโฎนตาหรือวันสารทสำหรับชาวไทยเชื้อสายเขมรเพื่อกราบไหว้บูชาบรรพบุรุษ และพบปะกันระหว่างครอบครัว ทั้งนี้ทางชุมชนและหน่วยงานศาสนาต่างก็มีก็มีส่วนสำคัญในประเพณีดังกล่าวเพื่อสร้างความสำนึกและสืบสานวัฒนธรรมทั้งถิ่นสืบต่อไป

ดิฉัน นางสาว กนกนาฏ อุ่นดาบทวงศ์ษา ในฐานะคณะทำงานและคนในพื้นที่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องรับผิดชอบและสืบทอดวัฒนธรรม สำหรับไงแซนโฎนตาหรือวันสารทสำหรับชาวไทยเชื้อสายเขมรจึงมีความสำคัญต่อดิฉันและชาวตำบลโคกเหล็กเป็นอย่างมาก เนื่องจาก 12 หมู่บ้านที่อาศัยร่วมกันเป็นชุมชนในโคกเหล็กส่วนมาก เป็นชาวไทยเชื้อสายเขมรทั้งสิ้น ทุกวันแรม 14 ค่ำ เดือนตุลาคมนับเป็นวันโฎนตาเพื่อกราบไหว้ เคารพบูชาบรรพบุรุษ ดังนั้นคนในครอบครัวจะนัดรวมญาติเพื่อประกอบพิธีกรรมดังกล่าว ความเชื่อที่ว่าวิญญาณของบรรพบุรุษจะกลับมาเยี่ยมลูกหลานทุกวันที่ 14 ค่ำ เดือน 10 จึงเกิดไงแซนโฎนตาขึ้น ลูกหลานจึงได้มีการเตรียมเครื่องเซ่นไหว้ต่างๆไว้รอต้อนรับบรรพบุรุษ เช่น ผลไม้ 9 ชนิด ขนมหวาน 9 อย่าง เครื่องดื่มมีสีสัน 9 สี และเสื้อผ้า 9 ชุด ข้าวและกับข้าว 9 สำรับ เงิน 999 บาท เป็นต้น ซึ่งการเตรียมของเซ่นไหว้ก็แตกต่างกันในแต่ละครัวเรือนซึ่งมักจะไหว้บรรพบุรุษในช่วงเย็น แต่ช่วงเช้าจะมีการเตรียมกับข้าวไปวัดเพื่อทำบุญ กรวดน้ำ และอธิษฐานจิตตามความเชื่อ ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลโคกเหล็กได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับบุคคลที่เดินทางกลับบ้านช่วงไงแซนโฎนตาทั้งการดูแลจราจร ดูแลเรื่องจัดการขยะ และการคัดกรองโรคระบาดโควิด 19 รวมถึงวัดบ้านโคกเหล็กก็ได้มีการจัดเตรียมคนเพื่อจัดการอาหารและผลไม้ที่วัด ซึ่งอาจมีผลไม้และขนมหวานจำนวนมาก ทั้งนี้คนในชุมชนต่างก็ให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในไงแซนโฎนตาเป็นอย่างดี

คนในชุมชนตำบลโคกเหล็กตั้งใจสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไงแซนโฎนตาเนื่องจากตระหนักรู้ถึงความสำคัญของวันสารทสำหรับชาวไทยเชื้อสายเขมร ซึ่งถือเป็นคนส่วนใหญ่ในชุมชน ดังนั้นทุกวัน 14 ค่ำ เดือน 10 จึงมีการจัดการรวมญาติเพื่อกราบไหว้เคารพบูชาวิญญาณบรรพบุรุษ ทั้งนี้นอกจากคนในชุมชนที่มีความสำคัญแล้ว หน่วยงานเทศบาล เอกชน และศาสนสถานก็ให้ความสำคัญกับประเพณีนี้เช่นเดียวกัน ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันในการสืบสานประเพณีอันดีงามต่อไปให้คงอยู่เป็นมิ่งมงคลแก่ลูกหลานชาวตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

อื่นๆ

เมนู