ความประทับใจในตำบลโคกเหล็ก

          วรรณิพา จริตรัมย์

           ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นตำบลที่มีขนาดใหญ่มีหมู่บ้านที่อยู่ในตำบลทั้งหมด 11 หมู่บ้าน ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะใช้ภาษาท้องถิ่นในการสื่อสารกันคือ ภาษาเขมร อาชีพหลักของชาวบ้านในตำบลโคกเหล็กนั้นคือ การทำนา ส่วนมากชาวบ้านจะปลูกข้าวนาปี และอาชีพเสริมในช่วงหมดฤดูทำนาปีชาวบ้านก็จะทำงานรับจ้างทั่วไป หรือเลี้ยงสัตว์ ปลูกผัก เลี้ยงไหม ทอผ้าไหม

ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ในตำบลโคกเหล็กตั้งแต่เกิด จนถึงปัจจุบันก็ 30 ปีแล้ว ทำให้ข้าพเจ้าได้รู้ว่า ชาวบ้านในตำบลโคกเหล็กมีความรัก ความสามัคคีกัน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน เวลามีงานบุญ งานมงคลประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ ชาวบ้านในตำบลโคกเหล็กมักจะให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และสิ่งที่ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกไม่อยากไปอยู่ที่อื่น ต้องอยู่ที่นี่ ที่ตำบลนี้คือ บรรยากาศของธรรมชาติ แหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ พื้นที่นาไร่ก็มีความชุ่มฉ่ำ เป็นพื้นนาสีเขียว เป็นชนบนที่มีธรรมชาติที่สวยงาม อุดมสมบูรณ์ อากาศบริสุทธิ์ ไม่มีมลพิษเหมือนธรรมชาติในเมือง และที่สำคัญเด็กๆ วัยรุ่น คนในชุมชนอัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ไม่เคยเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ที่ข้าพเจ้าประทับใจที่สุดก็คือชาวบ้านยังมีอาชีพเสริมที่ช่วยให้มีรายได้นอกเหนือจากการทำนาด้วยการเลี้ยงไหม ผลที่ได้จากการเลี้ยงไหมคือทอผ้าไหมขาย ซึ่งผ้าไหมก็มีราคาสูงมาก และในยุคนี้ผู้คนนิยมใส่ผ้าไหมกันมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ไว้เพื่อให้รุ่นลูกๆหลานๆได้ทำต่อๆกันไป

การดำรงชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวบ้านในตำบลโคกเหล็กที่อยู่กันได้อย่างสงบสุขนั้น ก็เพราะความสามัคคี รักใคร่ปรองดอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามตกทุกข์ได้ยาก และข้าพเจ้าเองก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชาวบ้านในชุมชนทุกๆคน จะรักษามิตรภาพระหว่างกันแบบนี้ ตลอดไป

อื่นๆ

เมนู