ข้าวให้ชีวิต

ชญานี  ดาดผารัมย์

                   ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยมาช้านานแล้ว โดยการปลูกข้าวนั้นมีมาตั้งแต่โบราณ ซึ่งในแต่ละปีจะมีการปลูกข้าวโดยอาศัยน้ำจากธรรมชาติและความอุดมสมบูรณ์ของดินที่เหมาะสม เมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวชาวบ้านส่วนใหญ่จะเก็บไว้เพื่อบริโภคและส่วนที่เหลือจะเก็บไว้ในยุ้งฉาง

การปลูกข้าวก็ยังสืบทอดกันมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบัน เพียงแต่ว่ากระบวนการทำนานั้นอาจจะแตกต่างกันเพราะการทำนาของคนสมัยก่อนจะไม่ใช้ต้นทุนเยอะ โดยจะเน้นใช้คนเป็นส่วนใหญ่ และจะใช้วัวหรือควายในการไถนา อุปกรณ์การทำนาแต่ละชนิดส่วนมากจะประกอบขึ้นเองและในสมัยก่อนนั้นจะมีประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวหรือดำนาซึ่งถ้าเทียบกับปัจจุบันแทบจะไม่มีให้เห็นแล้ว เพราะการทำนาในปัจจุบันผู้คนเริ่มมองหาสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องทุ่นแรงเข้ามาช่วยแบ่งเบาความเหน็ดเหนื่อยมากขึ้น อย่างเช่น ใช้รถไถนาแทนควาย การใช้รถดำนาแทนการใช้คน ใช้รถเกี่ยวข้าวแทนเคียว  ใช้ปุ๋ยเคมีแทนปุ๋ยคอกโดยการทำนาในแต่ละปีจะใช้เครื่องมือเข้ามาช่วยเป็นส่วนใหญ่จึงทำให้มีการลงทุนมากกว่าเดิมและต้นทุนสูงกว่าเดิม

จะเห็นได้ว่าประเพณีบางอย่างอาจเลือนลางหายไปบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยหายไปเลยคือผู้คนส่วนใหญ่ก็ยังคงปลูกข้าวให้เห็นกันอยู่ ทำให้ลูกหลานรุ่นหลังได้เห็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และได้เรียนรู้การปลูกข้าวอีกด้วย

                                                                                    

                                                                   

อื่นๆ

เมนู