บันทึกเรื่องเงิน

ชญานี  ดาดผารัมย์

                 สังคมปัจจุบันเต็มไปด้วยการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยจนทำให้เกิดปัญหาหนี้สินที่ไม่มีวันจบสิ้น เพราะใช้ชีวิตตามกระแสนิยมมากจนเกินไป การใช้จ่ายเงินที่เราหามาได้นั้นไม่ใช่เรื่องผิด แต่การที่ใช้จ่ายเกินกว่าที่คุณหามาได้นั้นเป็นเรื่องที่ต้องให้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากเพราะอาจทำให้ชีวิตติดลบได้

ทางทีมงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศจึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ในด้านการจัดทำบัญชีครัวเรือนขึ้น  เพื่อชี้ แจงเกี่ยวกับการทำบัญชีรายรับรายจ่ายโดยเริ่มจากการทำบัญชีรายรับรายจ่ายในแต่ละวันแล้วดูว่าเงินที่คุณเสียไปนั้นหมดไปกับสิ่งใดบ้างเพื่อที่คุณจะลดค่าใช้จ่ายในส่วนนั้น  และอีกทั้งการทำบัญชีรายรับรายจ่ายจะช่วยให้คุณกำหนดค่าใช้จ่ายประจำเดือนได้ดี   เพราะจะเห็นได้ว่าในแต่ละเดือนคุณมีรายจ่ายเท่าไรมีเงินคงเหลือเท่าไร การปฏิบัติเช่นนี้จะให้คุณหยุดฟุ่มเฟือย  และมีระเบียบในการใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น

ท้ายที่สุดแล้วสิ่งสำคัญของการใช้จ่ายคืออย่าใช้จ่ายเกินตัวควรใช้จ่ายโดยอยู่ในขอบ เขตของรายได้และมีเหลือพอที่จะเก็บไว้เป็นเงินออม การออมวันนี้เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของความมั่นคงในอนาคต

 

                  

 

 

อื่นๆ

เมนู