อบรมบัญชีครัวเรือนที่ตำบลโคกเหล็ก

กนกนาฏ อุ่นดาบทวงศ์ษา

              บัญชีครัวเรือนเป็นการประยุกต์ทางบัญชีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือร่วมกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นสำหรับทุกครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นชุมชนที่ทราบถึงรายรับและรายจ่ายของตน จึงเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมในการเข้าร่วมอบรมบัญชีครัวเรือนเพื่อทำความเข้าใจและนำข้อมูลมาวางแผนการใช้เงินในอนาคต

ดิฉัน นางสาว กนกนาฏ อุ่นดาบทวงศ์ษา ในฐานะคณะทำงานและคนในพื้นที่ ที่ได้เข้าร่วมการอบรมบัญชีครัวเรือนในครั้งนี้ได้ทราบถึงความหมายของบัญชีครัวเรือนและเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำมาแก้ปัญหาการใช้จ่ายเงินอีกทั้งยังเข้าใจการวางแผนทางการเงินอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันการครอบงำของกระแสวัตถุนิยมอันเป็นต้นเหตุให้ฟุ่มเฟือยและเกิดหนี้สิน หลักการทำบัญชีครัวเรือนคือการจดบันทึกรายรับรายจ่ายประจำวันซึ่งง่ายและเหมาะกับทุกคนสามารถแก้ปัญหาได้ทั้งรายบุคคลและรายครัวเรือนจึงเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งคือชาวบ้านในพื้นที่ตำบลโคกเหล็กเป็นอย่างมากเพราะหลายครัวเรือนพบปัญหาที่คล้ายกัน เช่น รายจ่ายมากกว่ารายรับ มีรายจ่ายที่มากเกินความจำเป็น ไม่ได้วางแผนทางการเงินและไม่มีเงินออม เป็นต้น ดังนั้นการอบรมครั้งนี้จึงคาดหวังความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเงิน เช่น มีเงินออมมากขึ้น ช่วยลดภาระหนี้สิน ควบคุมพฤติกรรมการใช้จ่ายของตน และหาหนทางเพิ่มรายได้ ในการอบรมมีการจำลองการบันทึกลงในสมุดบัญชีครัวเรือนเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายคือชาวบ้านมีความเข้าใจและจดบันทึกได้อย่างเป็นระเบียบแล้วถูกต้อง

กลุ่มเป้าหมายครัวเรือนในพื้นที่ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ต่างพบปัญหาทางการเงินที่คล้ายกัน เช่น รายจ่ายมากกว่ารายรับ มีหนี้สิน ขาดการวางแผนทางการเงินและไม่มีเงินออม เป็นต้น หลังจากเข้าร่วมอบรมทำให้ชาวบ้านมีความเข้าใจเรื่องการทำบัญชีครัวเรือนมากขึ้นเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาทางการเงินและบรรลุจุดประสงค์ในการควบคุมพฤติกรรมการใช้จ่ายของตนเองได้

อื่นๆ

เมนู