ลดค่าใช้จ่ายสู่เงินออมที่เพิ่มพูน

ณิชาภัทร  เจริญรัมย์

                ในเดือนพฤศจิกายน มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนในตำบลโคกเหล็กเกี่ยวกับ การจัดทำบัญชีครัวเรือน กลุ่มเป้าหมายในการจัดกิจกรรมกลุ่มอาชีพในตำบลโคกเหล็ก และประชาชน ที่ยังขาดทักษะการทำบัญชีครัวเรือน เพื่อจะทำให้แต่ละครัวเรือนทราบถึงรายรับและรายจ่าย เพิ่มเงินออมในครัวเรือน

เนื่องจากปัจจุบันสังคมเต็มไปด้วยวัตถุนิยม มีการใช้ชีวิตที่ฟุ่มเฟือยเน้นไปทางสะดวกสบายมากขึ้น  จะก่อให้เกิดปัญหาในอนาคตโดยเฉพาะปัญหาหนี้สินสิ่งที่จะทำให้ลดปัญหาลงได้ คือการใช้ชีวิตอย่างมีระเบียบมากขึ้นมีการวางแผนการใช้จ่ายให้บรรลุตามเป้าหมายดังนั้นการทำบัญชีครัวเรือนมีความจำเป็น เพราะการจดบันทึกรายรับรายจ่ายของครัวเรือนเป็นการวางแผนการใช้จ่ายเงินในอนาคตได้อย่างเหมาะสม ทุกครั้งที่มีการบันทึกจะทราบถึงยอดเงินที่คงเหลือ เกิดการออม มีการใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดคุ้มค่า  ไม่ฟุ่มเฟือย การทำบัญชีครัวเรือนจึงมีความสำคัญในการปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดหลัก 3 ข้อ คือความพอประมาณ รู้ถึงรายรับรายจ่ายใช้จ่ายที่พอดี มีเหตุผล ใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็น ตัดสิ่งที่ฟุ่มเฟือยออก มีเหลือเก็บออม และมีภูมิคุ้มกัน เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้น

การทำบัญชีครัวเรือนจึงเป็นประโยชน์ต่อทุกครัวเรือน สามารถแก้ปัญหาได้จริงถ้าเราลดสิ่งของที่ไม่จำเป็น และคุณค่าเงินทอง ทำให้จะซื้อของต้องคิดว่ามีความจำเป็นมากน้อยเพียงใด มีการจัดการทางการเงินที่เป็นระบบ และตระหนักมากขึ้นก็สามารถเพิ่มเงินออมสู่ครัวเรือนคิดสักนิดแล้วอนาคตจะปลอดภัย

อื่นๆ

เมนู