ฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าว

พสิษฐ์ กุสิรัมย์

            ปลายฝนต้นหนาวในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็นฤดูกาลที่ชาวนาได้ตระเตรียมเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร เป็นช่วงที่ข้าวกำลังสุก พร้อมที่จะเก็บเกี่ยว

ในช่วงเวลาที่ข้าวสุกตั้งแต่ระยะเวลาการหว่านข้าวจนถึงการเก็บเกี่ยวเป็นระยะเวลาเกือบหกเดือนที่ชาวนารอคอยผลผลิต การทำนาของชาวตำบลโคกเหล็กเป็นการทำแบบนาปี หนึ่งปีชาวนาจะทำนาเพียงหนึ่งครั้งแตกต่างจากภาคกลางที่ทำปีละสองครั้ง ปัจจุบันการทำนาของชาวบ้านมีความรวดเร็วและสะดวกทั้งการเพาะปลูกการเก็บเกี่ยวเนื่องจากมีเครื่องจักรที่ทันสมัยแต่ก็เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น ถึงแม้ว่าราคาข้าวเปลือกในปีนี้จะไม่ค่อยดีนักแต่ชาวนาก็ไม่อาจหยุดที่จะทำได้เพราะเป็นอาชีพหลัก ชาวนาจะให้ความสำคัญกับการทำนาเป็นอย่างมาก การเก็บเกี่ยวนั้นใช้รถเกี่ยวหรือรถนวดข้าวแทนการใช้แรงงาน เมื่อได้ข้าวเปลือกจากการเก็บเกี่ยวชาวนาจะนำข้าวเปลือกมาตากที่ลาน หรือบริเวณที่มีแดดเพื่อให้ข้าวแห้งไม่อับชื้น เพราะจะทำให้ข้าวเสียได้ ในการตากข้าวใช้เวลาสองถึงสามวันขึ้นอยู่กับแดด เมื่อข้าวแห้งแล้วชาวนาจะบรรจุใส่กระสอบหรือถุงเบ้าเพื่อนำขึ้นยุ้งฉางไว้ขายและอีกส่วนจะเก็บไว้กินเอง

ข้าวมีความสำคัญต่อเกษตรกรชาวตำบลโคกเหล็ก เป็นอาชีพหลักที่เลี้ยงปากท้องเลี้ยงชีวิตและครอบครัว ส่วนหนึ่งจะเก็บไว้กินเองและเก็บไว้ทำพันธุ์ในปีต่อไปที่เหลือชาวบ้านจะนำออกไปขายเพื่อนำเงินมาใช้จ่ายในครัวเรือน                   

อื่นๆ

เมนู