บัญชีครัวเรือนง่ายกว่าที่คิด

รัชนี  เก็บรัมย์

          เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคนในประเทศอย่างมาก ทำให้มีคนตกงานจำนวนมากขึ้น แม่ค้าพ่อค้าก็ขายของลำบาก และหลายกิจการก็ปิดตัวลงเนื่องจากผู้คนต้องเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ฉะนั้นการทำบัญชีรายรับรายจ่าย จะทำให้เราเห็นการจับจ่ายใช้สอยในแต่ละวันได้อย่างชัดเจนและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกได้ การประหยัดเงินให้มากที่สุดคือทางรอดในยุคปัจจุบันนี้

          ในการทำกิจกรรมของทีมงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ครั้งนี้ภายใต้ชื่อกิจกรรมโครงการ “ การอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการจัดทำบัญชีครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ  ” การทำบัญชีครัวเรือน เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก เพราะเราจะได้เห็นการเคลื่อนไหวของการใช้เงินในแต่ละวัน รายรับต่อเดือน รายรับต่อวัน รายจ่ายต่อเดือน รายจ่ายต่อวัน ทำให้เราสามารถวางแผนการใช้จ่ายได้ดียิ่งขึ้น วิทยากรที่มาให้ความรู้กล่าวประโยคที่ว่า การทำบัญชีครัวเรือนใช้เวลาไม่นาน แต่ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำบัญชีครัวเรือนนั้นมหาศาลนัก ในการช่วยวางแผนการเงินในครอบครัว และสามารถประยุกต์ไปจนถึง ทำให้หนี้สินลดลง มีเงินออมมากขึ้น ใช้จ่ายอย่างพอเพียงแค่ยอมสละเวลาเล็กน้อยในแต่ละวันเพื่อความเป็นอยู่ของครอบครัวที่ดีขึ้น

          ฉะนั้นการทำบัญชีครัวเรือนอย่างมีวินัย สามารถทำให้เรา วางแผนการใช้จ่ายต่อไปแบบรอบคอบขึ้น ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ทำให้เกิดการประหยัดและทำให้มีเงินเก็บออมมากขึ้น รู้การวางแผนการใช้จ่ายเงินในอนาคตได้ และหากมีการใช้จ่ายเท่าที่มีก็จะไม่ก่อให้เกิดหนี้  และการทำบัญชีครัวเรือนยังสามารถประยุกต์ใช้ในการทำบัญชีในกลุ่มอาชีพและกิจการต่างๆได้ด้วย แค่เริ่มที่การมีวินัยจดบันทึกรายรับรายจ่ายทุกวัน และสม่ำเสมอเพื่อตัวท่านเองและคนครอบครัว ทำให้เกิดความพอเพียง พอกินพอใช้ ไม่เดือดร้อน

ภาพประกอบ : การอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการจัดทำบัญชีครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ   วัดบ้านโคกเหล็ก ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

       

 

อื่นๆ

เมนู