การจัดทำบัญชีครัวเรือน

ศักย์ศรณ์ รักกิจศิริ

การทำบัญชี คือ การจดบันทึก ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขปัจจัยในการดำรงชีวิตของตัวเอง และภายในครอบครัว ชุมชน รวมถึงประเทศ ข้อมูลที่ได้จากการบันทึกจะเป็นตัวบ่งชี้อดีตปัจจุบันและอนาคตของชีวิตของตัวเอง สามารถนำข้อมูลอดีตมาบอกปัจจุบันและอนาคตได้ ข้อมูลที่ได้ ที่บันทึกไว้ จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนชีวิตและกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิต ในครอบครัวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทางทีมทำงานได้มีการจัดทำโครงการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีครัวขึ้น โดยได้ความอนุเคราะห์จากท่านวิทยากรที่มีความรู้ทางด้านการทำบัญชี ท่านได้สอนวิธีการทำบัญชีให้กับชาวบ้านคนตำบลโคกเหล็กผู้ที่มีความสนใจในด้านนี้เป็นอย่างมาก

บัญชีครัวเรือน มิได้หมายถึง การทำบัญชีหรือบันทึกรายรับรายจ่ายประจำวันเท่านั้น แต่อาจหมายถึงการบันทึกข้อมูลด้านอื่น ๆ ในชีวิต ในครอบครัว เป็นต้น ของเราได้ด้วย เช่น บัญชีทรัพย์สิน พันธุ์พืช พันธุ์ไม้ ในบ้านเราในชุมชนเรา บัญชีความรู้ความคิดของเรา บัญชีผู้ทรงคุณ ผู้รู้ในชุมชนเรา บัญชีเด็กและเยาชนของเรา บัญชีภูมิปัญญาด้านต่าง ๆ ของเรา ในการอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ ชาวบ้านตำบลโคกเหล็กที่สนใจในการทำบัญชีครัวเรือนอยู่แล้ว ได้มีโอกาสทำบัญชีจากการยกตัวอย่างของท่านวิทยาโดยเป็นการจำลองรายได้ต่าง ๆ แล้วเริ่มจดบันทึกไปพร้อมกันเพื่อให้ชาวบ้านเข้าใจการทำบัญชีจริง ป้องกันการสับสนที่อาจจะเกิดขึ้น สามารถนำไปบันทึกได้ต่อในชีวิตประจำวัน เป็นแผนการรับ-การจ่ายเงินของตนเองได้ เท่ากับว่า รู้จักความเป็นคนได้พัฒนาตนเอง ให้เป็นคนมีเหตุมีผล เป็นคนรู้จักพอประมาณ มีความเป็นเอกภาพและดุลยภาพอยู่เสมอ

การทำบัญชีครัวเรือนขึ้นนั้นไม่เพียงแต่เป็นการจดบันทึกรายรับ รายจ่ายยังเป็นการสร้างวินัยทางด้านการเงินให้แก่ตนเอง ได้รู้จักวางแผนการเงิน การใช้ชีวิตในแต่ละวันจากการคำนวณรายได้ที่หาได้มาการจากทำงานหรือการรับจ้างต่าง ๆ เพื่อให้ชีวิตมีสมดุลด้านการเงินมากขึ้นและเป็นการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ตนเอง ครอบครัวและชุมชนอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู