หนองนาโมเดลตำบลฉัน                                

ฐานิดา  จะริตรัมย์

              เป็นการทำโคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบ

ดิฉันได้ไปลงสำรวจโคกหนองนาโมเดล ได้ไปเจอคุณลุงท่านหนึ่งที่เป็นผู้ทำเกษตรผสมผสาน มีทั้งแพะ วัว กระบือ ไก่งวง เลี้ยงปลา เพาะเห็ดนางฟ้า พืชผักสวนครัว ทั้งการทำนา ซึ่งการปลูกข้าวสามารถแบ่งได้เป็น 2 วิธี คือ การปลูกด้วยเมล็ดโดยตรง ได้แก่ การทำนาหยอดและนาหว่านและการเพาะเมล็ดในที่หนึ่งก่อน แล้วนำต้นอ่อนไปปลูกในที่อื่นๆ เมื่อเวลาผ่านไป 4 เดือน ข้าวจะสุกเป็นสีเหลืองอร่ามเต็มทุ่งนาเติมสีสันให้ดูสวยงาม  ซึ่งการเก็บเกี่ยวคุณลุงบอกว่า ชาวบ้านและผู้นำท้องถิ่นจะมาร่วมด้วยช่วยกันเกี่ยวข้าวโดยไม่ใช้รถเกี่ยวคือการลงแขกใช้เคียวเกี่ยวข้าว เป็นการสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวในปัจจุบันนี้แทบจะไม่พบเห็น เนื่องจากเกษตรกรสมัยใหม่นิยมใช้เครื่องทุ่นแรง ใช้เทคโนโลยีในการทำการเกษตรแทนการใช้แรงงานคน ชาวบ้านตำบลโคกเหล็กร่วมกับผู้นำชุมชนเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวซึ่งมีมาแต่โบราณควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้ถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี จึงได้จัดประเพณีนี้ขึ้นเป็นประจำทุกปี คุณลุงอธิบายให้ฟังอย่างมีความสุขที่ได้ทำการเกษตรแบบโคกหนองนาโมเดลทำให้ชีวิตดีมากขึ้นการใช้จ่ายก็ลดลง  และก่อนกลับบ้านคุณลุงใจดีได้ให้น้ำยาเร่งรากคนละขวดกลับอีกด้วย

คุณลุงได้ให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย พอมีพอกิน พอใช้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้ดิฉันเล็งเห็นความสำคัญกับการใช้ชีวิตที่อยู่อย่างเรียบง่าย อยู่อย่างมีความสุขด้วยการเกษตรโคกหนองนาโมเดลที่แท้จริง

อื่นๆ

เมนู