รู้จักประมาณการใช้จ่ายชีวิตไม่ลำบาก

วรากร เที่ยงปา

 

ในช่วงที่ผ่านมานั้นทางทีมงาน SC-04 ของเราที่ได้รับผิดชอบตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลายๆเรื่องหนึ่งในนั้นก็คือการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ ทักษะการจัดการบัญชีครัวเรือน/กลุ่มอาชีพ

โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เข้ามาให้ความรู้ในเรื่องของการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ ทักษะการจัดการบัญชีครัวเรือนให้กับผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งหัวข้อหลักของการอมรมในครั้งนี้ก็คือการรู้จักเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีครัวเรือนซึ่งทางทีมงานได้ทำสมุดการบันทึกรายรับ-รายจ่ายมาแจกผู้ที่ได้ทำการเข้าร่วมอบรมอีกด้วยเพื่อความสะดวกในการจดบันทึก โดยมีวิทยากรเป็นผู้บรรยายให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้เงิน การลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นเพื่อลดค่าใช้จ่ายในส่วนนั้นออกเช่น จากการที่เราเสียค่ารายเดือนในการใช้โทรศัพท์มือถือเดือนละ 900 บาท ถ้าเราสามารถลดเหลือเดือนละ 500 บาทได้ก็จะเป็นการลดค่าใช้จ่ายเพื่อมีเงินเก็บออมมากขึ้น อีกทั้งยังมีตัวอย่างการลงบันทึกรายรับ-รายจ่าย และกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทำการลองบันทึกบัญชีครัวเรือนก่อนที่จะนำไปใช้จริงอีกด้วย

ในการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ ทักษะการจัดการบัญชีครัวเรือน/กลุ่มอาชีพ นั้นทางทีมงานเห็นความสำคัญของการใช้เงินทุกบาทอย่างคุ้มค่าว่าถ้าหากเรามีการวางแผนการเงินที่ดีก็จะทำให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้นด้วย ในการอบรมทางทีมงาน SC04 ตำบลโคกเหล็ก ได้พยายามที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เงินให้ดีที่สุดเพื่อเกิดประโยชน์กับคนชุมชนจริงๆ

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู