ความสามัคคีในการจัดงานประเพณีลอยกระทง
                                                                                                                                                วุฒินันท์ แจ่มสิริกุล
ประเพณีลอยกระทงนั้น ไม่มีหลักฐานระบุแน่ชัดว่าเริ่มตั้งแต่เมื่อใด แต่เชื่อว่าประเพณีนี้ได้สืบต่อกันมายาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัย ประเพณีลอยกระทงนั้นจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย หรือถ้าเป็นปฏิทินจันทรคติล้านนาจะตรงกับเดือนยี่ ชาวบ้านในตำบลโคกเหล็กได้มีการจัดประเพณีลอยกระทงในทุกๆปี

        ในเทศกาลลอยกระทงของตำบลโคกเหล็ก ชาวบ้านในชุมชนจะมีการออกมาช่วยในการจัดการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน ที่ต้องเอาไปใช้ในประเพณีลอยกระทง เช่น อย่างที่วัดบ้านถนน-กระสัง ได้มีการใช้สถานที่ในบริเวณวัดจัดงานประเพณีลอยกระทงในบริเวรสระน้ำในวัด วัดได้มีการจัดการทำกระทงในศาลาวัด มีชาวบ้านที่หมู่บ้านในบริเวณใกล้เคียงกับวัดที่มีเวลาว่างได้ออกมาการช่วยกันทำกระทง การจัดการสถานที่เพื่อให้เพื่อที่ได้มีความสะอาดหรือสะดวกมากให้มากขึ้น จะมีทั้งชาวบ้าน บ้านถนน บ้านกระสัง บ้านตาเมิน และอาจจะมีหมู่บ้านใกล้เคียงมาช่วยเพิ่ม ทำให้การจัดการ ประเพณีหรือเทศกาลในทุกๆครั้งจะราบรื่นและไม่ค่อยมีอุปสรรคมาก

ในการจัดประเพณีหรืองานเทศกาลต่างๆ ชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงในวัดจะมีการออกมาช่วยในการจัดการต่างๆ เช่น สถานที่ ความสะอาด และต่างๆที่ช่วยอำนวยในความสะดวก ชาวบ้านจะมีการร่วมมือร่วมใจกันมาช่วยจัดการต่างๆ ให้ประเพณีต่างๆเป็นไปอย่างเรียบร้อยด้วยดี

     

อื่นๆ

เมนู