U2T สามัคคีร่วมใจ

เจษฎา  ลิ้นทอง

          ในเดือนธันวาคม ฤดูหนาวพัดโชย ท้องทุ่งค่อย ๆ โล่ง ชาวบ้านทำการเก็บเกี่ยวข้าวขึ้นยุ้งกันเรียบร้อย ทีมผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลโคกเหล็กต่างก็เสร็จภาระกิจของครอบครัว พร้อมปฏิบัติงานในช่วงเดือนสุดท้ายของปี เพื่อจุดมุ่งหมายในการพัฒนาท้องถิ่นที่อยู่ของตนให้มีคุณภาพในทุก ๆ ด้าน อาทิ ด้านสังคม เศรษฐกิจ และสุขอนามัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้มีคุณภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ซึ่งในการปฏิบัติงานด้านสังคมที่ผ่านมา ทีมผู้ปฏิบัติงานได้ออกสำรวจเก็บข้อมูลชุมชน เพื่อนำมาเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาพื้นที่แต่ละหมู่บ้านได้อย่างตรงจุด ซึ่งในเดือนธันวาคมนี้ได้มีโครงการกระถางปลูกต้นไม้พอเพียง มีการปรับแต่ภูมิทัศน์ชุมชน ติดตั้งกระถางรีไซเคิลจากยางรถยนต์ให้แต่ละบ้านได้ปลูกผัดสวนครัว ไว้กินภายในครอบครัวของตนเอง ในด้านเศรษฐกิจ ได้มีการออกบูธจัดแสดงสินค้าของดีตำบลโคกเหล็ก ณ ถนนคนเดินเซราะกราว เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าในตำบลให้เป็นที่รู้จัด ขยายตลาด ขยายฐานลูกค้า ให้รู้จัดผลิตภัณฑ์ของชุมชนตำบลโคกเหล็กมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นอย่างยิ่งจากลูกค้าที่มาเยี่ยมชม ช็อป ชิม ผลิตภัณฑ์ชุมชน ในด้านสุขอนามัย ทีมผู้ปฏิบัติงานร่วมกับ รพ.สต.โคกอรุณ ได้ร่วมกันออกรณรงค์ฉีดวัคซีน และมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารความรู้สู่ชุมชน มีการแจกหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ให้กับประชาชนตำบลโคกเหล็กได้มีใช้  จุดมุ่งหมายก็เพื่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยจากโรคระบาด ซึ่งการดำเนินงานในทุกๆ ก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติงาน ชุมชน คณาจารย์ เป็นอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนงานทุกๆ ด้านจนสำเร็จ

จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ทำให้เห็นถึงความสามัคคีของทีมผู้ปฏิบัติงานที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ เพื่อพัฒนาตำบลโคกเหล็กอย่างเต็มกำลังความสามารถ ได้เห็นแนวความคิด มุมมอง ทัศนคติ ของผู้ปฏิบัติงานแต่ละประเภท ซึ่งต่างก็มีความหลากหลายสร้างสรรค์ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเรื่อยมาจนเดือนสุดท้าย นับเป็นความผูกพันที่ดีที่ พ่อแม่ พี่น้อง ได้มาร่วมงานกัน

อื่นๆ

เมนู