ร่วมแรงร่วมใจเฝ้าระวังโควิด 19

จริดา  จริตรัมย์

     โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ ( มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศจาก )เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานั้น ทางคณะดำเนินงานได้ลงพื้นที่ ในการสำรวจและรวบรวมข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมายและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

     การปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคมนี้ เป็นการปฏิบัติงานในการเตรียมพื้นที่ทำการสำรวจรวบรวมข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมลงในระบบ CBD  และได้ลงไปเยื่อมดูการทำไส้กรอกและกรรมวิธีการผลิตต่างๆของการทำไส้กรอก และได้สอบถามเกี่ยวกับปัญหาในการขายของในช่วงของสถานการณ์โควิด 19 ว่ามีผลกระทบต่อการขายหรือไม่อย่างไร เพื่อทางเราจะได้นำข้อมูลนี้ไปวิเคราะห์และช่วยเหลือต่อไป  และทางคณะดำเนินงาน ทางเราได้มอบของ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ ในสถานที่กักตัวของชุมชนตำบลโคกเหล็ก ได้แก่ วัดบ้านโคกเหล็ก วัดบ้านหว้า วัดบ้านกระสัง และได้สอบถามความเป็นไปของสถานการณ์ในช่วงโควิด 19 ว่ามีผลกระทบกับชุมชนมากน้อยเพียงใด เพื่อที่ทางคณะดำเนินงานจะได้นำข้อมูลนี้ไปวิเคราะห์ปัญหาและนำกลับมาช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ต่อไป

     จากการลงพื้นในครั้งนี้  ทางคณะดำเนินงานได้เก็บและรวบรวมข้อมูลได้สำเร็จลุล่วงตามที่ได้รับมอบหมายและได้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานที่กักตัวของกลุ่มเสี่ยงและได้มอบของ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ และทางคณะดำเนินงานได้นำปัญหาที่สอบถามนี้มาวิเคราะห์และแก้ไขเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านในความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ต่อไปตามที่ได้รับมอบหมาย

 

อื่นๆ

เมนู