รับรู้ข่าวสาร เท่าทันโควิด 19

เจษฎา​ ลิ้นทอง

                 ด้วย​สถานการณ์​การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019 (Covid​ 19) ในปัจจุบันมีแนวโน้นเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ​  ซึ่งตำบลโคกเหล็กในเดือนกรกฎา​คมที่ผ่านมา​ พบผู้ติดเชื่อในพื้นที่​ และผู้ป่วยโควิด​19​ ที่กลับมารักษาที่ภูมิลำเนา​ ทำให้พี่น้องประชาชนเกิดความตื่นตระหนก​ และตระหนักถึงโรคโควิด​19​ มากยิ่งขึ้น​ ทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่เลี่ยงการเดินทางออกนอกบ้าน​ หรือไปในพื้นที่เสี่ยง​  สวมใส่หน้ากากอนามัยกันมากขึ้น​ แต่ก็ยังพบปัญหาในด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด​19​  การติดต่อของเชื้อโรค​ และการป้องกันเชื้อโรค​  ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ในตำบลโคกเหล็กโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่มีอายุ​  40​ ปี​ ขึ้นไป​ ที่ใช้เทคโนโลยีไม่เป็น​ ยังขาดการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง​ เมื่อนำไปพูดคุยกันปากต่อปาก​  ก็ทำให้เกิดปัญหาการเข้าใจผิด​เกี่ยวกับโรค  โควิด​ 19​ ได้

และในปัจจุบันได้มีการจัดพื้นที่บริเวณศาลากลางหหมู่บ้านเกือบทุกแห่ง​ในตำบลโคกเหล็ก เพื่อเป็นจุดพักคอย​ให้กับผู้ที่เดินทางกลับจากต่างจังหวัดได้พักอาศัยในระหว่างรอผลการตรวจเชื้อโควิด19​  ซึ่งได้มีการกันพื้นที่อย่างเป็นสัดส่วน​ และมีการติดตามเฝ้าระวังโดยอาสาสมัคสาธารณะ​สุขประจำหมู่บ้าน​ (อสม.)​ แต่เนื่องด้วยเป็นพื้นที่ที่อยู่ในชุมชนก็ทำให้ชาวบ้านรอบข้างเกิดความหวาดกลัว​   ซึ่งก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากการได้รับข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง​ จึงทำให้เกิดความไม่เข้าใจ​เป็นปัญหากับสังคม​  ดังนั้นการประชาสัมพันธ์​ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด​19​  การแพร่กระจายของเชื้อ​  และการป้องกันการติดเชื้อ​จึงมีความสำคัญมากในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง​ ทั้ง​โรงเรียน​ ​ สาธารณสุข​  เทศบาล​  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องดำเนินการให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนในพื้นที่ให้เกิดความรู้ความเข้าที่ถูกต้อง​ เพื่อลดปัญหาในสังคม​ พี่น้องประชาชนมีความเข้าใจ ที่ถูกต้อง​ ป้องกันโรคได้อย่างถูกวิธี ซึ่งก็จะเป็นภูมิคุ้มกัน​ที่ดีให้กับสังคม​

ซึ่งข้าพเจ้าเองเป็นผู้ปฏิบัติงาน​ ภาคนักศึกษา​ เป็นคนในพื้นที่ตำบลโคกเหล็ก​ ก็เป็น​หนึ่งในกระบอกเสียงในประชาสัมพันธ์​ให้ความรู้ในเรื่องโรคโควิด​ 19​ และแนะนำการป้องกันการติดเชื้อโควิด19​ ให้กับเพื่อนบ้านข้างเคียง​และในชุมชนที่ข้าพเจ้าได้อาศัยอยู่​  ทำให้พี่น้องเพื่อนบ้านมีความรู้เท่าทันโรคโควิด​19​ ไม่ตื่นตระหนกจนเกินไป​  แต่ตระหนักรู้ในโรคโควิด19​  และรู้จักป้องกันตนเองได้อย่างถูกต้อง​ ถ่ายทอดให้กับเพื่อนบ้าน​ บ้านใกล้เรือนเคียงได้อย่างถูกต้องเช่นเดียวกัน​

อื่นๆ

เมนู